Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0378/GA, 11 juli 2011, beroep
Uitspraakdatum:11-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 11/378/GA

betreft: [klager] datum: 11 juli 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Zwaag,

gericht tegen een uitspraak van 2 februari 2011 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 juni 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie Zwaag, gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het te laat uitsluiten voor het bezoekuur op 13 december 2010.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven, en daarbij een tegemoetkoming vastgesteld ten bedrage van € 5,=.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt ter zitting mondeling toegelicht.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Het beklag is gericht tegen het te laat uitsluiten voor het bezoekuur op 13 december 2010. Klager heeft gesteld dat hij die dag pas om 13.10 uur zou zijn uitgesloten, terwijl het bezoekuur om 13.00 uur begint. Daardoor zou het bezoekuur geen vol uur
maar slechts ongeveer vijfenveertig minuten hebben geduurd.

In beroep heeft de directeur een uitdraai van de biometrische registratie bij de ingang van de bezoekzaal overgelegd. In die uitdraai valt te lezen dat klager op 13 december 2010 om 13.02 uur werd geregistreerd bij de ingang van de bezoekzaal. Om die
reden is de klacht van klager op feitelijke gronden onjuist en moet er vanuit worden gegaan dat hij tijdig is uitgesloten voor het bezoekuur op 13 december 2010. Gelet daarop kan de uitspraak van de beklagcommissie niet in stand blijven en dient het
beklag alsnog ongegrond te worden verklaard. Dat betekent dat er ook geen aanleiding is voor een tegemoetkoming als door de beklagcommissie vastgesteld.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, J.M.L. Pattijn MSM en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 11 juli 2011

secretaris voorzitter

Naar boven