Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0601/GB, 27 juni 2011, beroep
Uitspraakdatum:27-06-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/601/GB

Betreft: [klager] datum: 27 juni 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.J. van Meerten, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 februari 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Klagers raadsman, mr. R.J. van Meerten, is op 9 mei 2011 door een lid van de Raad gehoord. Klager heeft te kennen gegeven geen gebruik te willen maken van zijn recht om te worden gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot deelname aan een penitentiair programma (p.p.) afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 9 april 2011 gedetineerd. Hij verblijft thans in de gevangenis van de locatie Schutterswei te Alkmaar.

2.2. Bij uitspraak van 27 juni 2011, met nummer 10/3791/GB, van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid van de Pbw, is het beroep van klager, gericht tegen de beslissing van de selectiefunctionaris, betreffende klagers
overplaatsing
vanuit een zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) naar voornoemde gevangenis, ongegrond verklaard.

2.3. Bij uitspraak van 14 februari 2011, met nummer 2010/194, van de beklagcommissie bij de locatie Het Keern te Hoorn, is klagers beklag betreffende de oplegging van een disciplinaire straf wegens het rijden met een personenauto zonder rijbewijs en
het niet nakomen van afspraken met zijn mentor, ongegrond verklaard. Klager is niet in beroep gekomen.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep schriftelijk toegelicht. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek schriftelijk toegelicht.

4. De beoordeling
4.1. In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het penitentiair programma en de gedetineerde moeten voldoen.

4.2. Vast kan worden gesteld dat klager, naar aanleiding van een strafwaardige gedraging, vanuit de z.b.b.i. Het Keern is overgeplaatst naar (uiteindelijk) de locatie Schutterswei. Door en namens klager is aangevoerd dat er feitelijk sprake zou zijn
van een dubbele bestraffing omdat klager voor dat strafbare feit door de directeur van de inrichting disciplinair is gestraft en is teruggeplaatst naar een gesloten inrichting, waardoor hem alle vrijheden en verdere detentiefasering worden geweigerd.
Het niet toestaan van deelname aan een p.p. kan echter niet worden gezien als een zelfstandige bestraffing, maar is een gevolg van de door klagers gedrag veroorzaakte terugplaatsing. Dit verweer treft daarom geen doel. Nu de beklagcommissie heeft
aangenomen dat klager zich heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit en de beroepscommissie het beroep tegen de ongegrondverklaring van het bezwaarschrift tegen klagers terugplaatsing naar een gesloten inrichting ongegrond heeft verklaard, moet de
hier bestreden beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt daarbij mede in aanmerking dat kan worden aangenomen dat klager
er
blijk van heeft gegeven, naast zich schuldig te hebben gemaakt aan dat strafwaardig gedrag, zich niet te kunnen houden aan gemaakte afspraken ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de detentie. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 27 juni 2011

secretaris voorzitter

Naar boven