Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0967/GB, 23 juni 2011, beroep
Uitspraakdatum:23-06-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/967/GB

Betreft: [klager] datum: 23 juni 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van en nader aangevuld door mr. N.C.E.C. Luns, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 maart 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Alkmaar afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 28 januari 2011 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. De Kruisberg te Doetinchem.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is aangevoerd dat klager overgeplaatst wil worden naar een h.v.b. in de omgeving van Alkmaar, omdat zijn ouders, vanwege hun ziekte niet lang kunnen reizen en daarom niet bij klager op bezoek kunnen komen. Klager heeft
nog
geen enkel bezoek van zijn ouders ontvangen. Beide ouders kunnen, vanwege hun ziekte of medicijngebruik, niet auto rijden.
Voorts wil klager overgeplaatst worden omdat bekend is geworden waarom hij in voorlopige hechtenis zit en hij zich om die reden niet meer veilig voelt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Uitgangspunt is dat gedetineerden in voorlopige hechtenis geplaatst worden in het arrondissement van insluiting. Overplaatsing vanwege zijn gevoel van onveiligheid naar een h.v.b. dichter bij het parket zou volgens klager geen optie zijn, omdat de
inrichtingen te dicht bij elkaar liggen en in een andere inrichting zijn zaak ook bekend zou zijn. Dat zijn ouders om medische redenen niet in staat zijn hem te bezoeken is onvoldoende reden hem over te plaatsen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Daarbij is in aanmerking genomen dat uit de
medische stukken niet blijkt dat klagers ouders in het geheel niet tot reizen, al dan niet per auto, in staat zouden zijn. Hierbij zij opgemerkt dat de selectiefunctionaris heeft aangegeven dat mocht klager veroordeeld worden, hij in het kader van zijn
selectie naar een inrichting voor afgestraften, zijn voorkeur kenbaar kan maken voor een locatie die zo dicht mogelijk bij de woonplaats van zijn familie is gelegen.
Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 23 juni 2011

secretaris voorzitter

Naar boven