Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0620/GA, 23 juni 2011, beroep
Uitspraakdatum:23-06-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/620/GA

betreft: [klager] datum: 23 juni 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 februari 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij de gevangenis te Vught, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde gevangenis in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 5,= toegekend in de vorm van een telefoonkaart vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het niet doorgaan van zijn luchtmoment, op de gronden als in de aangehechte uitspraak
weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat klager eenzelfde tegemoetkoming heeft gekregen voor een beklag betreffende het feit dat hij slechts 45 minuten heeft kunnen luchten in plaats van één uur. Het is zeker
dat de gevangenis in de fout is gegaan en het is dan ook ongepast dat klager voor dit vergrijp een te lage schadevergoeding krijgt. De tijden zijn heel anders en de tegemoetkoming is daarom onredelijk.

De directeur heeft zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming, nu klager op 11 januari 2011 helemaal niet heeft kunnen luchten. Gelet hierop acht de beroepscommissie een hogere tegemoetkoming aangewezen. De beroepscommissie zal het
beroep
gegrond verklaren, in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en de tegemoetkoming vaststellen op € 10,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van A. Verwest, secretaris, op 23 juni 2011

secretaris voorzitter

Naar boven