Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0869/TA, 23 juni 2011, beroep
Uitspraakdatum:23-06-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/869/TA

betreft: [klager] datum: 23 juni 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 maart 2011 van de beklagcommissie bij de Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de inrichting, betreffende de klacht over ten onrechte plaatsing in de oranjefase plus van 13 oktober 2010 tot 24 oktober 2010,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Hierbij is in aanmerking genomen dat klager al in beperkingen verbleef krachtens de eerder opgelegde
oranje fase en dat de plaatsing in de oranje fase plus slechts inhield dat klager als extra beperking ‘slechts’ vier uur per dag onder medeverpleegden kon verkeren. Derhalve is geen sprake van schending van het in artikel 31, tweede lid, Bvt
neergelegde
recht om in totaal tenminste vier uur per dag samen met een of meer medeverpleegden door te brengen of van enig ander wettelijk recht, zodat klager op juiste gronden door de beklagcommissie niet in zijn klacht is ontvangen. De beroepscommissie kan
daarmee niet toekomen aan een inhoudelijke beoordeling van klagers stelling dat de door de inrichting aangeboden tegemoetkoming van € 10,= te gering is.

Ten overvloede merkt de beroepscommissie op dat zij zich kan voorstellen dat de inrichting een hoger bedrag aan klager toekent in het licht van de omstandigheid dat klager verscheidene keren heeft gemeld dat hij ten onrechte in de oranjefase plus was
geplaatst en dit door de inrichting niet eerder dan 24 oktober 2010 is toegegeven.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 23 juni 2011

secretaris voorzitter

Naar boven