Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0914/GB, 21 juni 2011, beroep
Uitspraakdatum:21-06-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/914/GB

Betreft: [klager] datum: 21 juni 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. Ö Saki, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 maart 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Esserheem te Veenhuizen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 10 september 2010 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel. Dit is tevens een inrichting voor strafrechtelijk vreemdelingen, als bedoeld in artikel 20b, tweede lid en onder b, van de
Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil graag overgeplaatst worden naar de locatie Esserheem om daar Nederlandse les te volgen. De locatie Esserheem beschikt wel over alle faciliteiten die een inrichting voor strafrechtelijk vreemdelingen dient te hebben. Klager wil zich redden in
de communicatie gedurende zijn detentie. Hij wil graag middels een webcam communiceren en een cursus Nederlands volgen. Klagers familie woont in Turkije en zij kunnen klager niet bezoeken omdat zij daar de middelen niet voor hebben. Klager heeft
minderjarige kinderen en heeft vernomen dat het slecht met hen gaat sinds zij weten dat hun vader in detentie verblijft. Zij hebben psychische klachten en presteren slecht op school. Communicatie middels een webcam kan ertoe bijdragen dat klagers
kinderen minder problemen ondervinden en klager meer betrokken is bij de opvoeding van zijn kinderen. Klager is van mening dat door het afwijzen van zijn verzoek tot overplaatsing er een inbreuk is gemaakt op het recht van klager zoals dat uit artikel
8, eerste lid van het EVRM voortvloeit. Aangezien klager niet in aanmerking komt voor de Nederlandse les, heeft hij een verzoek tot het volgen van een cursus Engels gedaan. Klagers verzoek is afgewezen omdat er voor vreemdelingen in de strafrechtketen
geen mogelijkheid tot het volgen van onderwijs zou bestaan. De afdeling Onderwijs van de p.i. Ter Apel heeft te kennen gegeven dat er voor vreemdelingen geen mogelijkheid tot het volgen van onderwijs bestaat. Het is voor klager van belang dat gelet op
het feit dat hij de Nederlandse taal niet machtig is, hem de mogelijkheid wordt geboden om binnen de inrichting de taal te leren. Deze mogelijkheid is tot op heden klager niet aangeboden. Klager ondervindt veel problemen bij dagelijkse aangelegenheden
binnen de inrichting.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is een strafrechtelijk vreemdeling en verblijft dan thans ook in een inrichting voor strafrechtelijke vreemdelingen, de p.i. Ter Apel. Klager geeft aan via de webcam contact te willen met zijn familie in Turkije. In de locatie Esserheem schijnt
die mogelijkheid aanwezig te zijn. Het wel of geen contact kunnen leggen met het thuisfront via internet is geen selectiecriterium. Het betreft intern beleid waarbij de inrichting bepaalt welke mogelijkheden er aan gedetineerden worden aangeboden. De
p.i. Ter Apel heeft aangegeven dat men aan het onderzoeken is of contact via de webcam in de toekomst tot de mogelijkheden zal behoren. Er worden geen Nederlandse lessen aangeboden omdat de strafrechtelijk vreemdelingen geen toekomst in Nederland
hebben. Wel is er de mogelijkheid om Engels te leren, waarmee men zich dan wel in de communicatie kan redden.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Overigens wordt thans in de p.i. Ter Apel onderzocht of
het mogelijk is om gedetineerden de mogelijkheid te bieden om te communiceren via een webcam. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 21 juni 2011

secretaris voorzitter

Naar boven