Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1369/GA, 8 juni 2011, beroep
Uitspraakdatum:08-06-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1369/GA

betreft: [klager] datum: 8 juni 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht,

gericht tegen een uitspraak van 7 mei 2010 van de beklagcommissie bij de p.i. Dordrecht, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 september 2010, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Dordrecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering om een eigen tv op cel te hebben.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Beroep is ingesteld in verband met de precedentwerking van de uitspraak.
Momenteel hanteert iedere inrichting een eigen beleid.
In de p.i. Dordrecht zijn er 48 plaatsen voor langgestraften. De gebouwelijke situatie verzet zich tegen het toestaan van een eigen tv op cel. Langgestraften hebben meer spullen dan kort(er) gestraften en er is weinig opslagruimte in de p.i. Als
gedetineerden wel wordt toegestaan om een eigen tv op cel te hebben, dan is de directeur aansprakelijk voor schade die kan ontstaan.
Verwezen wordt naar de circulaire 5508700/07/DJI. Sinds 2009 huurt iedereen een tv. Het fonds is ondeelbaar samengesteld uit huur van tv en aansluiting op het kabelnet. Ook als gebruik zou worden gemaakt van een eigen tv zouden de kosten € 3,= per week
bedragen. Met de firma [...] is een huurovereenkomst gesloten. Hiervoor is gekozen in verband met de brandveiligheid. De apparatuur wordt jaarlijks goed gecontroleerd.
Verhuurd worden wat oudere modellen. Nieuwere modellen kunnen allerlei (draadloze) aansluitingen hebben zoals bluetooth.
Op de meerpersoonscellen past maar een maat tv die wordt vastgemaakt aan het bed.
De kosten voor de kabel bedragen per aansluiting € 3,45 per week.
Het is overigens ook mogelijk voor klager om in de recreatieruimte tv te kijken.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft de tv anderhalf jaar geleden voor € 249,= aangeschaft in de locatie Zoetermeer. De tv is geleverd en verzegeld door de firma [...]. Er kunnen geen 17 inch tv’s meer geleverd worden. Klagers tv is 19 inch. Het is een LCD-scherm zonder
bijzondere functies. De tv heeft alleen maar een scartaansluiting. De tv is momenteel opgeslagen.
Klager is een levenslange gevangenisstraf opgelegd.

De beroepscommissie heeft het onderzoek dat verricht werd in een soortgelijke beroepszaak nummer 10/1995/GA en de uitspraak in die zaak afgewacht. In de betreffende beroepszaak is op 31 mei 2011 uitspraak gedaan.

Door de regiodirecteuren gevangeniswezen is in een memo van 4 januari 2011 aan de regio’s Noordoost, Zuid en West uitleg gegeven over de circulaire 5508700/07/DJI.

Aan klager en de directeur is een afschrift van dit memo toegestuurd.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt voorop dat zij het betreurt dat de beoordeling van het beroep langere tijd op zich heeft laten wachten.

Uit punt 4.5.1 onder x, bladzijde 3 van de huisregels volgt dat klager een via de inrichting gehuurde tv op cel wordt toegestaan.

Klager heeft de directeur verzocht om een eigen tv op cel te hebben. Dit verzoek is door de directeur afgewezen met verwijzing naar de circulaire 5508700/07/DJI

Uit de tekst van de circulaire standaardisering fondsen, 5508700/07/DJI, gewijzigd per 8 oktober 2009, uit de toelichting van de directeur van de p.i. Dordrecht ter zitting van de beroepscommissie, alsmede uit de toelichting van de directeur
Gevangeniswezen van 4 januari 2011 volgt dat er door de gedetineerde niet alleen voor de aansluiting wordt betaald, maar ook voor de huur van de tv.

De beroepscommissie is van oordeel dat de directeur in redelijkheid klagers verzoek om zijn eigen tv op cel te houden, kon afwijzen. Klager komt hierdoor niet in een financieel nadeliger positie dan wanneer hij wel een eigen tv op zijn verblijfsruimte
zou mogen hebben. Uit voormelde circulaire en toelichting van de directeur van de p.i. Dordrecht en de directeur Gevangeniswezen volgt dat een gedetineerde, ook als hij een eigen tv invoert, € 3,= per week moet betalen voor de tv-aansluiting. Dat in
een
aantal inrichtingen (waaronder de inrichting waar klager voor zijn plaatsing in de p.i. Dordrecht heeft verbleven) niet een juiste uitvoering wordt gegeven aan de in de circulaire vermelde regels (door geen kosten voor de aansluiting in rekening te
brengen als een gedetineerde een eigen tv invoert) doet hier niet aan af. Klager kan hieraan geen rechten ontlenen.

De beroepscommissie zal het beroep van de directeur gegrond verklaren, de beslissing van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. dr. H.K. Fernandes Mendes en dr. M. Kooyman, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 8 juni 2011

secretaris voorzitter

Naar boven