Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0929/GA, 16 juni 2011, beroep
Uitspraakdatum:16-06-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/929/GA

betreft: [klager] datum: 16 juni 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een uitspraak van 22 maart 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Ter Peel te Sevenum

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klaagster om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. vermissing van goederen na ontslag uit detentie;
b. geleden immateriële schade als gevolg van het vallen in de douche, het niet verstrekt krijgen van voedsel conform haar dieet en het ontbreken van communicatiemogelijkheden;
c. schending recht op medische behandeling;
d. schending recht op een volledige reiskostenvergoeding.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. Ontvankelijkheid
Op grond van artikel 60, eerste lid, van de Pbw kan een gedetineerde bij de beklagcommissie beklag doen over een haar betreffende door of namens de directeur genomen beslissing. Gelet op artikel 1, aanhef en onder e, van de Pbw wordt onder gedetineerde
verstaan een persoon ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel in een inrichting plaatsvindt.
Uit de stukken blijkt dat klaagster van 13 september tot 3 oktober 2010 heeft verbleven in de locatie Ter Peel voor het ondergaan van een vrijheidsstraf. Op 3 oktober 2010 is zij in vrijheid gesteld. Het klaagschrift is gedateerd op 8 oktober 2010 en
derhalve op het moment dat klaagster niet meer gedetineerd was in een penitentiaire inrichting. Gelet hierop had de beklagcommissie klaagster niet-ontvankelijk in haar beklag moeten verklaren. Mitsdien beslist de beroepscommissie als volgt.

3. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klaagster alsnog niet-ontvankelijk in haar beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 16 juni 2011

secretaris voorzitter

Naar boven