Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0838/GB, 15 juni 2011, beroep
Uitspraakdatum:15-06-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/838/GB

Betreft: [klager] datum: 15 juni 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 februari 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klagers raadsman, mr. M. Kalle, heeft het beroepschrift schriftelijk toegelicht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie De Boschpoort te Breda ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 16 september 2005 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Torentijd te Middelburg. Op 11 januari 2011 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie De Boschpoort, waar een regime van algehele gemeenschap
geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager verbleef lange tijd in de locatie Torentijd en is tegen zijn zin overgeplaatst naar Breda. Klager wil graag worden teruggeplaatst, omdat hij in Breda geen bezoek ontvangt. Klager heeft in december 2010 voor het laatst bezoek gekregen en hij is
in
een sociaal isolement terechtgekomen. Volgens klager is zijn overplaatsing naar Breda in strijd met artikel 8 van de Pbw. Dit klemt te meer, nu de Nederlandse Staat (in een kortgeding procedure van klager bij de Rechtbank te Den Haag) heeft aangegeven
dat klager in Middelburg werd geplaatst omdat hij daar bezoek kon ontvangen.
Klager bestrijdt dat de verzoekbriefjes aan de medewerkers van de locatie Torentijd beledigend zijn. Klager heeft huidproblemen tengevolge van stress en deze overplaatsing is schadelijk voor zijn gezondheid. Klagers relatie is beëindigd omdat de
reisafstand te groot is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is van mening dat er sprake is van oud zeer en geen sprake van verstoord vertrouwen tussen hem en de medische dienst van de locatie Torentijd.
Naar aanleiding van een melding van een medewerker van de medische dienst heeft de directeur voorgesteld om een gesprek aan te gaan. Klager wilde dat gesprek echter niet aangaan en heeft naar alle medewerkers van de medische dienst briefjes met
beledigende teksten gestuurd. Nu die medewerkers geen vertrouwen meer hebben in een professioneel contact met klager, heeft de directeur verzocht klager over te plaatsen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie De Boschpoort is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. In het selectieadvies van de locatie Torentijd van 18 oktober 2010 is aangegeven dat klager in eerster instantie beledigende verzoekbriefjes heeft geschreven aan het hoofd van de medische dienst. Een gesprek met het afdelingshoofd van klagers
afdeling, het hoofd van de medische dienst en klager om de situatie te verbeteren heeft klager geweigerd. Daarna heeft klager beledigende briefjes gestuurd aan alle medewerkers van de medische dienst. Er is een wederzijds wantrouwen ontstaan hetgeen
een
goede samenwerking in de weg staat.
De op dit selectieadvies gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 15 juni 2011

secretaris voorzitter

Naar boven