Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0725/GB, 15 juni 2011, beroep
Uitspraakdatum:15-06-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/725/GB

Betreft: [klager] datum: 15 juni 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 februari 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot plaatsing naar een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 23 september 2009 gedetineerd. Hij verblijft sedert 16 september 2010 in de gevangenis/isd unit 2 van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft in september 2010 geweigerd mee te werken aan een traject Terugdringen Recidive (TR). Klager heeft aangegeven zich weer te willen inschrijven, maar hij hoorde daar niets meer over. Hem is ook verteld dat hij veel te laat zou zijn en dat
het
niet meer mogelijk was. Klager kreeg pas bij de verzending van de stukken naar de selectiefunctionaris te horen dat hij niet met verlof zou kunnen gaan, omdat hij TR-weigeraar zou zijn. Klager is van mening dat hij niet goed is geïnformeerd en hij is
het dupe geworden van de fouten die bij het traject TR zijn gemaakt.
Niet deelnemen aan TR is geen reden om (zonder overleg) overplaatsing naar een b.b.i. te weigeren. Klager heeft een voorkeur voor plaatsing in de locatie Maashegge en hij heeft niet te kennen gegeven dat een andere b.b.i. zonder verlof niet aan de orde
zou kunnen zijn. Ten onrechte is de selectiefunctionaris daaraan voorbij gegaan.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
In augustus 2010 was er na instemming van klager een opdracht uitgegaan naar de reclassering. De opdracht is weer ingetrokken omdat klager niet meer mee wilde werken aan TR. Na weigering kan klager een motivatiebrief schrijven en dan zal er een
nieuwe afspraak worden gemaakt met zijn trajectbegeleider. Hier is geen termijn aan verbonden. Klager heeft de mogelijkheid om verlof aan te vragen in het eindstadium van zijn detentie.

4. De beoordeling
Op grond van artikel 3, vierde lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen voor plaatsing in een b.b.i. niet in aanmerking gedetineerden die deelname weigeren in het kader van het programma TR.
Klager heeft op 13 september 2010 een formulier ‘weigering deelname programma TR’ ondertekend. Daarin staat vermeld dat indien een gedetineerde later wel wil meewerken aan het programma TR hij zich door middel van een motivatiebrief opnieuw kan
aanmelden.
De beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 15 juni 2011

secretaris voorzitter

Naar boven