Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3921/GA, 14 juni 2011, beroep
Uitspraakdatum:14-06-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/3921/GA

betreft: [klager] datum: 14 juni 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Schie te Rotterdam,

gericht tegen een uitspraak van 20 december 2011 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 mei 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij voormelde locatie, gehoord. .
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het ingesloten worden tijdens het uitvallen van de activiteit Arbeid.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Bij uitval van een medewerker van de afdeling Arbeid kan niet direct voor vervanging worden gezorgd. In de inrichting was er in de maand augustus een vacature bij de afdeling Arbeid. Daardoor is toen meerdere malen de arbeid uitgevallen. Daarbij is
toen
wel het arbeidsloon doorbetaald. Normaal gesproken kan, bij uitval van één van de elf medewerkers, intern vervanging worden geregeld. Door die openstaande vacature was dat toen soms niet mogelijk. De directeur heeft niet meer kunnen achterhalen hoe
vaak
de arbeid in die periode is uitgevallen. Bij een vacature kan het voorkomen dat het bezettingsprobleem bij de arbeid niet opgelost kan worden. In de periode vanaf maart tot nu was het voor De Schie ook te weinig arbeid beschikbaar. De toevoer van werk
is verminderd. De uitspraken van de beroepscommissie geven aan dat er aan de gedetineerden bij uitval van de activiteit arbeid een redelijk alternatief geboden zou moeten worden. De inrichting voldoet daaraan door doorbetaling van loon aan te bieden.
Momenteel wordt geprobeerd om te voorkomen dat mensen twee dagen na elkaar niet kunnen deelnemen aan de arbeid. Omdat er in augustus 2010 een krappe personeelsbezetting was, is aan klager toen mogelijk geen extra luchtmoment geboden. Die krapte
ontstond
door ziekmeldingen van het personeel en de eerdergenoemde vacaturemelding.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Niet is door de directeur weersproken dat de activiteit arbeid, in ieder geval in de maand augustus 2010, met enige regelmaat is uitgevallen en dat klager tijdens die arbeidstijd is ingesloten in de verblijfsruimte. Niet is aannemelijk geworden dat die
uitval van de activiteit enkel werd veroorzaakt door (onvoorzienbare) ziekte van een medewerker van de afdeling Arbeid. Eventuele andere redenen voor die (onvermijdelijke en onvoorzienbare) uitval van de activiteit zijn door de directeur echter
onvoldoende aannemelijk gemaakt, terwijl ook niet is gebleken van enig onderzoek naar de mogelijkheid van het aanbieden van een vorm van compensatie voor die uitval aan klager. Gelet daarop kan hetgeen in beroep naar voren is gebracht – voor zover een
en ander is komen vast te staan – niet leiden tot een ander oordeel dan dat van de beklagcommissie. Het beroep van de directeur zal daarom ongegrond worden verklaard met bevestiging van de uitspraak van de beklagcommissie.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 14 juni 2011

secretaris voorzitter

Naar boven