Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0844/GB, 14 juni 2011, beroep
Uitspraakdatum:14-06-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/844/GB

Betreft: [klager] datum: 14 juni 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.A.G.M. Landerloo, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 maart 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Sittard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 18 februari 2011 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie De Schie te Rotterdam. Op 3 april 2011 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie Hoogvliet.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Verzocht is om klager te ruilen met een medegedetineerde die in de locatie Sittard in voorarrest zit en die graag naar Rotterdam wil worden overgeplaatst. De selectiefunctionaris heeft hierop niet gereageerd.
De stelling dat klager geen rechtmatig verblijf in Nederland heeft, is prematuur.
Klager is gedetineerd, met minstens acht medeverdachten, in een grote strafzaak. Er is nog geen datum bekend voor de inhoudelijke behandeling. Het is niet aannemelijk dat klager nog (veelvuldig) zal worden gehoord. Al die tijd zit klager te wachten.
Gelet op de overvolle agenda van de advocaat is het voor hem niet mogelijk om regelmatig naar Rotterdam af te reizen. Dit zou ten koste kunnen gaan van de verdediging. De zwangere vriendin van klager woont in Maastricht. Zij heeft erg veel last van
zwangerschapskwalen, verwacht vermoedelijk een kindje met het syndroom van Down en staat onder strikte dokterscontrole. Het is voor haar onmogelijk om af te reizen naar Rotterdam. Beiden hebben recht op een familieleven.
Het kort houden van de transportlijnen lijkt niet op te wegen tegen klagers belang en dat van zijn toekomstig gezin.
Een medeverdachte is wel in Roermond gedetineerd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Met verzoeken tot overplaatsing naar het h.v.b. van de locatie Sittard en omstreken wordt zeer terughoudend omgegaan. Dit heeft te maken met gebrek aan capaciteit voor preventief gehechten in die regio in combinatie met het grote aantal verzoeken tot
overplaatsing naar die regio. Bovendien wordt bij overplaatsingsverzoeken, in verband met het feit dat het parket van insluiting leidend is, slechts in uitzonderlijke gevallen afgeweken van dit beleid. Een preventief gehechte dient zo dicht mogelijk
bij
het parket van insluiting te worden ondergebracht. De celcapaciteit van de locatie Sittard is in principe bestemd voor gedetineerden die ingesloten zijn voor het parket Maastricht. Klagers verzoek is ondersteund met een medische verklaring. Deze is
onvoldoende zwaarwegend.
Plaatsingsbeslissingen ter zake van medeverdachten zijn niet relevant voor wat betreft de onderhavige beslissing.
De vreemdelingendienst Rotterdam heeft laten weten dat klager illegaal in Nederland verblijft en zal worden uitgezet na zijn detentie.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager heeft verzocht om overplaatsing naar het h.v.b. van de locatie Sittard in verband met het bezoek van zijn zwangere vriendin. Het verzoek is onderbouwd met een medische verklaring, maar daaruit volgt enkel dat het voor de vriendin moeilijk
is
om lange afstanden te reizen. De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek afgewezen, omdat gedetineerden zo dicht mogelijk bij het arrondissement van het parket van insluiting worden geplaatst om een zo goed mogelijke en efficiënte rechtsgang te
waarborgen. De capaciteit van het h.v.b. van de locatie Sittard is gering en is in beginsel bestemd voor preventief gehechten van het Maastrichtse parket.
De beroepscommissie is van oordeel dat de op onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klager
heeft
aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen. De stelling dat (een) medeverdachte(n) wel is/zijn geplaatst in de gewenste regio en dat een andere cliënt van de raadsman wil ruilen met klager kan
evenmin tot een ander oordeel leiden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 14 juni 2011

secretaris voorzitter

Naar boven