Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1582/GA en 10/1626/GA, 15 juni 2011, beroep
Uitspraakdatum:15-06-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1582/GA en 10/1626/GA

betreft: [klager] datum: 15 juni 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van de bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van

de directeur van de locatie Zoetermeer en mr. G. van der Steen, ingediend namens [...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 juni 2010 van de beklagcommissie bij de locatie Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 januari 2011, gehouden in de locatie Zoetermeer, is [...], plv. vestigingsdirecteur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Haaglanden, gehoord.

Hoewel klager, die inmiddels in de Remise van Palier te Den Haag verblijft, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.
Klagers raadsvrouw, mr. M.S.M. Dietz de Loos-Schrijver, heeft schriftelijk bericht verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen en heeft verzocht de zaak op de stukken af te doen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de ordemaatregel van terugplaatsing op de F-afdeling in de pre ISD fase voor de duur van zes weken.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en klager een tegemoetkoming toegekend van € 50,=.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht.
Klager is van mening dat de ordemaatregel niet terecht is opgelegd en dat hij in zijn belangen is geschaad. Klager gedraagt zich juist zeer behoorlijk en hij heeft op geen enkel moment een bedreiging geuit jegens een personeelslid. Volgens de
beklagcommissie konden de uitlatingen van klager wel als bedreigend worden opgevat. Wanneer er inderdaad een reële bedreiging zou zijn geuit, had klager direct een ordemaatregel opgelegd gekregen. De onderhavige maatregel is pas bij terugkomst van de
arbeid aan klager opgelegd. Gezien de recente positieve beoordelingen, waaronder de verklaring van mevrouw B. van de Forensische Polikliniek Palier, is een ordemaatregel volledig onterecht en bovendien buitenproportioneel. Hoewel het beklag gegrond is
verklaard heeft de beklagcommissie ten onrechte aangenomen dat er sprake was van bedreiging en de tegemoetkoming doet geen recht aan de schending van de rechten en belangen van klager. Het beroep dient gegrond te worden verklaard en er dient een
tegemoetkoming te worden vastgesteld.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager was zeer dwingend naar het personeel. Een personeelslid heeft waargenomen dat klager dreigende taal uitte jegens een ander personeelslid. Op de ISD-afdeling worden gedetineerden begeleid naar de extra murale fase van het ISD-traject. Ook in de
Remise, waar klager thans verblijft, gelden regels betreffende bedreiging van personeel. Klager moet weten dat bedreigingen niet worden geaccepteerd. Klager is teruggeplaatst van de motivatiefase (K-afdeling) van het ISD-traject naar de pre ISD fase
(oriëntatiefase) op een reguliere F-afdeling. Dit betreft een interne differentiatie. In de vijfde week van zijn verblijf heeft klager een motivatiebrief geschreven en daarna is hij teruggeplaatst naar de K-afdeling. De terugplaatsing van klager van de
K- naar de F-afdeling dient te worden opgevat als een time-out. Het betreft een interne differentiatie.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 16 van de Pbw jo artikel 44j Pm, bepaalt de directeur de plaats en wijze van onderbrenging van een gedetineerde in de inrichting. Binnen de grenzen van deze bepaling kan de directeur gedetineerden plaatsen in een andere afdeling
binnen de inrichting. In dit geval heeft de directeur tot een dergelijke plaatsing besloten, wegens klagers dreigende uitspraken ten aanzien van een personeelslid en het feit dat klager onaangepast gedrag vertoonde. Aan klager is een ordemaatregel van
plaatsing op de F-afdeling in de pre isd-fase voor de duur van zes weken opgelegd. Aan klager is echter een ordemaatregel van plaatsing op de F-afdeling in de pre isd-fase voor de duur van zes weken opgelegd. De Pbw kent twee soorten ordemaatregelen,
het uitsluiten van deelname aan een of meer activiteiten (artikel 23 Pbw) en de plaatsing in afzondering (artikel 24 Pbw) en niet de ordemaatregel in de vorm van een interne overplaatsing.
Dit maakt dat de klacht gegrond dient te worden verklaard.
Inhoudelijk overweegt de beroepscommissie dat uit het rapport van 11 mei 2010 blijkt dat klager zich bedreigend heeft uitgelaten ten aanzien van een personeelslid. Uit de dagrapportage van 29 mei 2010 komt naar voren dat klager vaak een ongemotiveerde
houding aannam en regelmatig is aangesproken op zijn gedrag op de afdeling.
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, moet de bestreden plaatsingsbeslissing – bij afweging van alle in aanmerking komende belangen – niet onredelijk en onbillijk worden geacht. In het licht van deze beslissing is er ook geen grond klager een
passende
vergoeding, of een vergoeding van € 50,= toe te kennen. In het vorenoverwogene ligt besloten dat de directeur op goede gronden in beroep is gekomen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur gegrond en het beroep van klager ongegrond. Zij vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag gegrond op andere gronden. De beroepscommissie ziet geen aanleiding klager
een tegemoetkoming toe te kennen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. F.G. Bauduin, voorzitter, prof. mr. P.A.M. Mevis en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 15 juni 2011

secretaris voorzitter

Naar boven