Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0699/GB, 31 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:31-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/699/GB

Betreft: [klager] datum: 31 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 maart 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Heerhugowaard Alkmaar dan wel Zwaag/Hoorn afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 18 januari 2011 gedetineerd. Hij verblijft in de p.i. Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
De reden dat klager de oproep uit 2010 niet is nagekomen, is omdat hij de oproep niet had ontvangen. Toen hem duidelijk werd dat hij een straf open had staan, heeft klager zich op 18 januari 2011 zelf gemeld.
Klagers moeder is invalide en afhankelijk van een rolstoel. Zij kan dus niet zelf reizen. Klagers vader is suikerpatiënt en heeft een diabeteswond waardoor hij geen auto kan besturen. De reistijd is meer dan één uur. Klager voegt een foto van zijn
moeder bij.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft bij zijn verzoek tot overplaatsing een doktersverklaring gevoegd waarin gewag wordt gemaakt van een minder goede gezondheid van beide ouders. Hieruit blijkt echter niet dat zijn ouders niet in staat zouden zijn naar hun zoon te reizen.
De reistijd van een uur moet acceptabel worden geacht en is inherent aan detentie.
Klager heeft niet gereageerd op de oproep zich te melden. Door op een dergelijke oproep te reageren, creëer je de mogelijkheid om geplaatst te worden in een beperkt beveiligde inrichting waarbij dan rekening kan worden gehouden met eventuele
voorkeuren.
Klager geeft aan deze melding nimmer te hebben ontvangen. Uit navraag bij het Bureau Capaciteit en Logistiek blijkt dat de oproep wel is verzonden. Nu klager als arrestant is geplaatst, wordt hij daar geplaatst waar op dat moment ruimte beschikbaar is.
Er wordt op dat moment ook gekeken of de beschikbare ruimte past binnen redelijke afstand van de woonplaats van de betrokkene. De plaatsing van klager voldoet hieraan, het betreft een redelijke afstand van zijn woonplaats. Detentie brengt nu eenmaal
ongerief voor het bezoek met zich mee.

4. De beoordeling
De selectiefunctionaris geeft in beroep aan dat bij een plaatsing van klager als arrestant wordt gekeken naar waar ruimte beschikbaar is en of deze ruimte binnen een redelijke afstand van de woonplaats van de betrokkene ligt. In het kader van dit
beroep
staat niet ter beoordeling of klager al dan niet terecht als arrestant is aangemerkt.
Klager komt uit Uitgeest. Ook het grootste deel van zijn bezoek komt uit Uitgeest. Klager beroept zich op de gezondheidstoestand van zijn ouders. Hij heeft daaromtrent gegevens verschaft. De aanwijzingen in die stukken dat zijn ouders hem in Lelystad
niet of nauwelijks kunnen bezoeken zijn dusdanig indringend dat daaraan, zonder nader onderzoek, niet voorbijgegaan kan worden met de enkele mededeling dat niet uit die stukken blijkt dat zijn ouders niet in staat zouden zijn naar hun zoon te reizen.
De
bestreden beslissing is derhalve onvoldoende met redenen omkleed.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een
tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 31 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven