Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0118/GA, 30 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:30-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/118/GA

betreft: [klager] datum: 30 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Boschpoort Breda,

gericht tegen een uitspraak van 11 januari 2011 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 29 april 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, is gehoord klagers raadsman, mr. B.J. Visser.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.
De directeur van de locatie De Boschpoort Breda heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager door het dagprogramma dient te kiezen tussen de activiteiten luchten en de kerkdienst.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en bepaald dat klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht.
De directeur was niet bekend met het beklag en heeft geen mogelijkheid gehad om verweer te voeren. Er heeft geen mondelinge behandeling van het beklag plaatsgevonden. Artikel 63, eerste lid, van de Pbw is geschonden.
Klager heeft zijn beklag niet aannemelijk gemaakt. Naar aanleiding van eerdere uitspraken is per 15 november 2010 een nieuw dagprogramma in werking getreden waarbij gedetineerden geen keuze meer hoeven te maken tussen luchten en de kerkdienst. Verwezen
wordt naar het dagprogramma. Het klaagschrift duidt niet op een concrete beslisdatum, als bedoeld in artikel 61, vijfde lid, van de Pbw. De ontvankelijkheid kan niet vastgesteld worden. Verzocht wordt klager niet-ontvankelijk te verklaren c.q. het
beklag ongegrond te verklaren.

Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager moest kiezen tussen het luchten of de kerkdienst. Het beklag betreft de periode eind november 2010 tot begin december 2010. Voor zover bekend was het rooster van het dagprogramma toen nog niet aangepast. Het beklag van andere gedetineerden
betrof
dezelfde periode als die van klager. Hun klachten zijn gegrond verklaard en zij hebben een tegemoetkoming ontvangen.

3. De beoordeling
Uit de stukken blijkt dat de directeur in de procedure bij de beklagcommissie geen verweer heeft kunnen voeren. De beroepscommissie stelt vast dat artikelen 63 en 64 van de Pbw zijn geschonden. De beroepscommissie zal het beklag in beroep ten gronde
beoordelen.

Voldoende aannemelijk is geworden op grond van de door de directeur verschafte inlichtingen dat het dagprogramma sinds 15 november 2010 zodanig is gewijzigd en dat er daarna, en dus ook medio december 2010, niet gekozen hoefde te worden tussen de
activiteiten luchten en de kerkdienst. De beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.G. Coumans en prof. dr. A.M. van Kalmthout, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 30 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven