Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3057/GA, 30 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:30-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/3057/GA

betreft: [klager] datum: 30 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 6 oktober 2010 van de beklagcommissie bij de locatie Roermond,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 29 april 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught is klager gehoord.
De directeur van de locatie Roermond heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager geen toestemming krijgt een Polar G1 GPS in te voeren.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager gaat iedere dag hardlopen. Soms traint hij wel tweemaal per dag. Door de Polar G1 GPS kan hij bijhouden of hij progressie boekt. De GPS ontvangt alleen coördinatiepunten, maar zendt niets uit behalve naar zijn horloge op maximaal anderhalve
meter
afstand. Met de coördinatiepunten kan klager de afstand en snelheid berekenen Hij heeft specifiek voor de Polar G1 GPS gekozen, omdat hij over drie maanden naar een beperkt beveiligde inrichting wordt overgeplaatst en omdat de Polar G1 GPS geen
veiligheidsgevaren meebrengt. Klager wil buiten weer deelnemen aan wedstrijden Oriëntatieloop. Klagers v.i.-datum ligt in januari 2013. Klager geeft aan dat de directie in de locatie Roermond zijn horloge met losse hartslagmeter (borstband) wel heeft
toegestaan. Dit is de Polar Rs 200 uitgerust met een borstband met een module die ook signalen uitzendt. Deze signalen zijn van dezelfde orde als de Polar G1 GPS. Inmiddels verblijft klager in de p.i. Vught. In de p.i. Vught is het klager niet
toegestaan om de borstband onder zijn berusting te houden. Klager vindt het vervelend dat de directies zich niet voldoende verdiepen in de materie. Klager merkt op dat radio’s en televisies wel zijn toegestaan, terwijl deze apparaten ook signalen
zenden
en ontvangen. Ten slotte geeft klager aan dat hij er geen bezwaar zou hebben indien de Polar G1 GPS bij de sportmeester bewaard zou blijven.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager heeft verzocht om een Polar G1 GPS in te voeren voor zijn sporttraining. Dit verzoek is op 7 juni 2010 afgewezen door de directeur op de gronden dat voornoemd apparaat geschikt is om signalen te zenden en te ontvangen en er geen noodzaak is om
het apparaat in te voeren, daar er andere mogelijkheden zijn om klager in zijn training te ondersteunen.
Ingevolge de Regeling model huisregel penitentiaire inrichtingen (d.d. 24 juli 1998, nummer 705050/98/DJI), onder 4.5.1.1, is het gedetineerden niet toegestaan om zend- en communicatieapparatuur onder hun berusting te houden. Dit betekent niet dat het
invoeren van dergelijk apparatuur per definitie nooit is toegestaan. De beroepscommissie acht het, mede gezien de onweersproken toelichting door klager ter zitting van de beroepscommissie op 29 april 2011, niet aannemelijk geworden dat de orde en de
veiligheid in de inrichting met de invoer van een Polar G1 GPS in geding zijn, terwijl klager daarentegen zijn bijzondere belang bij het tijdens het sporten bij zich kunnen hebben van dit apparaat voldoende aannemelijk heeft gemaakt. In dit verband
overweegt de beroepscommissie nog dat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, het niet begrijpelijk is, dat volgens de directie het niet in strijd met de orde en veiligheid in de inrichting is dat klager de Polar RS 200 fitnessmeter bij zich heeft
(welk apparaat blijkens de toelichting door klager ook signalen uitzendt), maar dat de aanwezigheid van de Polar G1 GPS dat wel is. Daarbij merkt de beroepscommissie op dat eventuele veiligheidsaspecten kunnen worden opgevangen door de Polar G1 GPS na
het sporten bij de sportmeester in bewaring te geven. Concluderend is de beroepscommissie van oordeel dat de directeur bij afweging van alle betrokken belangen van dit individuele geval in redelijkheid niet tot de gewraakte beslissing had kunnen komen.
Gezien het vooroverwogene zal de beroepscommissie het beroep en onderliggende beklag gegrond verklaren. Zij acht geen termen aanwezig om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.G. Coumans en prof. dr. A.M. van Kalmthout, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 30 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven