Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0777/GB, 30 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:30-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/777/GB

Betreft: [klager] datum: 30 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 maart 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 19 maart 2010 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Torentijd te Middelburg.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft onjuiste informatie ontvangen van het bureau selectie- en detentiebegeleiding (b.s.d.) van de inrichting waar klager thans verblijft. Klager beschikt wel over een aanvaardbaar verlofadres. Door het slechte functioneren van
het b.s.d. is dit niet opgenomen in het dossier dat naar de selectiefunctionaris is gegaan. Het b.s.d. heeft het verzoek tot overplaatsing ingediend bij de selectiefunctionaris zonder klager te vragen of hij een aanvaardbaar verlofadres in Nederland
heeft. Klager heeft belang bij plaatsing in een z.b.b.i. om een begin met resocialisatie te maken. Dit is voor de preventie van nieuwe strafbare feiten een belangrijk punt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De politie heeft negatief geadviseerd omdat de persoon die wordt genoemd door klager niet op het aangegeven adres woont, althans daar niet is ingeschreven. Ook is er van de bewoners van het opgegeven verlofadres geen toestemming gegeven voor een
verblijf van klager tijdens de weekendverloven. Het is niet juist dat het b.s.d. van de locatie Torentijd de selectiefunctionaris heeft voorzien van onjuiste informatie. De informatie die het b.s.d. levert, is onderbouwd met stukken van onder andere de
politie. Klager dient zelf een controleerbaar acceptabel verlofadres aan te geven. Het Openbaar Ministerie heeft negatief geadviseerd met betrekking tot detentiefasering omdat klager als vluchtgevaarlijk wordt aangemerkt. In het advies wordt verwezen
naar eerdere adviesaanvragen met betrekking tot vrijheden. Klager is lange tijd onvindbaar geweest voor Justitie. Klager geeft aan dat hij zich op enig moment zelf heeft gemeld. Een onderbouwing daartoe ontbreekt.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 2 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden, komen voor plaatsing in een zeer beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een te verwaarlozen vlucht- of maatschappelijk risico
vormen, aan wie een vrijheidsstraf van tenminste zes maanden is opgelegd, ten minste de helft van de opgelegde vrijheidsstraf hebben ondergaan, geen veroordelingen tot betaling van een geldboete of geldbedrag van meer dan € 226,= hebben openstaan, een
strafrestant hebben van ten minste zes weken en ten hoogste zes maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.2. In de toelichting op dit artikel (Stcrt. 2000,176) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een belangrijke rol speelt. Indicator
bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de preventieve hechtenis, incidenteel verlof,
strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en achtergrond van het gepleegde delict en de
persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.3. De politie heeft negatief geadviseerd ten aanzien van het door klager opgegeven verlofadres. De door klager opgegeven persoon bij wie hij zijn verloven wil doorbrengen, woont noch staat ingeschreven op het door klager opgegeven verlofadres. De
personen die wel op het opgegeven verlofadres wonen, hebben geen toestemming gegeven voor klager om op dat adres zijn verloven door te brengen. Klager beschikt dan ook niet over een aanvaardbaar verlofadres. Klager heeft thans ook nog geen vrijheden
genoten. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, kan bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 30 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven