Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0972/GB, 24 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:24-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/972/GB

Betreft: [klager] datum: 24 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 maart 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Alphen aan den Rijn afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 15 december 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie De Schie te Rotterdam. Op 28 februari 2011 is hij overgeplaatst naar de locatie Hoogvliet te Rotterdam.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft twee kleine kinderen van 10 maanden en twee jaar. Het is voor klagers vrouw te zwaar om elke week vanuit Hoorn met hen te reizen naar Hoogvliet. De reisduur bedraagt bijna drie uur. Het
sociale contact tussen klager en zijn vrouw en kinderen wordt op deze wijze verstoord. Het detentiebeleid is gericht op resocialisatie en het voorkomen van recidive. Door de bestreden beslissing komt dat in gevaar.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Een eerder verzoek om overplaatsing van klager is op 8 februari 2011 afgewezen. Op grond van artikel 18, vierde lid, van de Pbw kan zes maanden na deze
afwijzing opnieuw een dergelijk verzoek worden ingediend. Klagers verzoek voldoet niet aan dit criterium. Op zeer korte termijn is een zitting van klagers strafzaak ingepland. Dit kan mogelijk leiden tot een veroordeling. Indien hiervan sprake is,
bestaat wellicht de mogelijkheid tot doorplaatsing naar een gevangenisregime.

4. De beoordeling
Artikel 18, eerste lid, van de Pbw bepaalt dat een gedetineerde het recht heeft bij de
selectiefunctionaris een met redenen omkleed verzoekschrift in te dienen strekkende tot overplaatsing naar een bepaalde inrichting of afdeling. Artikel 18, vierde lid, van de Pbw bepaalt dat indien het verzoekschrift is afgewezen, de gedetineerde zes
maanden na die afwijzing opnieuw een dergelijk verzoekschrift kan indienen. Een eerder verzoek van klager om overplaatsing is afgewezen op 8 februari 2011. Dit betekent dat klager eerst vanaf 8 augustus 2011 een dergelijk nieuw verzoek kan indienen.
Klager heeft echter al op 29 maart 2011 een nieuw verzoek ingediend. De bestreden beslissing is derhalve juist.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 24 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven