Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0466/GB, 24 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:24-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/466/GB

Betreft: [klager] datum: 24 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C.M. Peeperkorn, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 februari 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Havenstraat of de penitentiaire inrichting (p.i.) Amsterdam Over-Amstel afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 15 december 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie De Schie te Rotterdam. Op 28 februari 2011 is hij overgeplaatst naar de locatie Hoogvliet te Rotterdam.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Het bezoek van klager door zijn familie en zijn zeer jonge kinderen is van groot sociaal belang. Detentie is immers een tegennatuurlijke en uitzonderlijke zware situatie, waarbij zowel klager
als
zijn familie onder grote druk komen te staan. Voor de psychische gezondheid van klager en zijn familie is het van groot belang dat klager goed contact met hen houdt. De strafzaak van klager dient in Den Haag. De afstand van de locatie De Schie naar de
Rechtbank Den Haag bedraagt 22,5 km. Klager is inmiddels overgeplaatst naar de locatie Hoogvliet, waar vandaan de afstand 35 km bedraagt. De afstand vanaf de locatie Havenstraat of de p.i. Amsterdam Over-Amstel naar de Rechtbank Den Haag is slechts 18
respectievelijk 4,5 km verder. De Officier van Justitie en de directeur hebben geen bezwaar tegen de overplaatsing. Voor klager is aanvaardbaar als hij bij wijze van tussenoplossing wordt overgeplaatst naar de p.i. Alphen aan den Rijn.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klager is ingesloten voor het parket Den Haag. Voor de bevordering van een goede rechtsgang is het van belang gedetineerden worden ondergebracht in de buurt
van
de rechtbank. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt van dit beleid afgeweken. Daartoe is naast het verzoek een onderbouwing nodig van een deskundige, bijvoorbeeld van de reclassering of een medicus. Wat betreft klager is er onvoldoende sociale en/of
medische indicatie om een overplaatsing te honoreren. Klager is niet verstoken gebleven van bezoek. Klager is inmiddels overgeplaatst naar de locatie Hoogvliet omdat hij zich in de locatie De Schie bedreigend en intimiderend heeft opgesteld jegens het
personeel en daarin ook bleef volharden.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking
dat klager in de inrichting bezoek heeft ontvangen van zijn familie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 24 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven