Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1172/GV, 24 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:24-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1172/GV

betreft: [klager] datum: 24 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 april 2011 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Er is geen enkele aanwijzing dat klager de verwachting, dat een verlof rustig en ongestoord zal verlopen, zal beschamen.
Zijn vriendin, die op Texel woont, is bezocht door de reclassering. Haar woonsituatie voldoet aan alle normen. Verlof zou een aanzet zijn voor het opnieuw opbouwen van een leven en relaties. Het was een grote teleurstelling voor zijn vriendin, zijn
vader die 86 jaar oud is en zijn broers dat klagers verlof geen doorgang kon vinden.
Het is geen onwil van klager dat hij nog geen behandeling volgt of heeft kunnen volgen. Betreurd wordt dat de rapportage niet duidelijk is. Als TR-traject is hem gepresenteerd: vier dagen detentie in een z.b.b.i. en een dag in de week ambulante
behandeling. Hiermee is een foutieve voorstelling van zaken gegeven.
Bezoek aan vriendin en familie op het eiland zou enorm bijdragen aan klagers re-integratie.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is veroordeeld voor het langdurig seksueel misbruiken van zijn dochters. Uit het reclasseringsadvies, dat recent is opgemaakt in verband met klagers selectie, wordt opgemaakt dat de psychiater van oordeel is dat om mogelijk pedoseksueel gedrag
te
voorkomen een zedenbehandeling geïndiceerd is. Het recidiverisico wordt hooggemiddeld ingeschat.
Er is nog geen behandeling gestart. In het reclasseringsadvies voor detentiefasering wordt gemeld dat een behandeling vanuit een gesloten penitentiaire inrichting niet mogelijk is.
Gelet op het recidiverisico en het feit dat klager nog geen behandeling heeft ondergaan, wordt het verlenen van algemeen verlof in deze fase van de detentie ongewenst geacht.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie Zuyder Bos heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag onder de voorwaarde dat klager zich tijdens verlof niet buiten Texel zal begeven.
De officier van justitie te Amsterdam heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen verlofverlening mits klager zijn verlof op Texel doorbrengt en zich houdt aan de voorwaarden die zijn opgelegd door de reclassering.
De politie heeft geen bezwaar tegen het verlofadres.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek, wegens gemeenschap met een persoon beneden de twaalf jaar, meermalen gepleegd. De datum van invrijheidstelling is bepaald op 10 april 2012.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Reden voor afwijzing van klagers verlofaanvraag is met name het feit dat klager (nog) niet deelneemt/heeft deelgenomen aan een TR-traject c.q. dat hij (nog) geen behandeling ondergaat/heeft ondergaan. Uit de stukken volgt dat dit niet aan klager kan
worden toegerekend.
Ondanks dat klagers TR-traject/behandeling nog niet is aangevangen, hebben de inrichting en de officier van justitie positief geadviseerd ter zake van verlofverlening aan klager. Daarbij dient klager zijn verlof dan wel op Texel door te brengen en zich
te houden aan de voorwaarden door de reclassering gesteld. Door de reclassering wordt het risico dat klager zich niet aan voorwaarden zou houden als laag ingeschat.
De politie heeft positief geadviseerd ter zake van het verlofadres.

De beroepscommissie is van oordeel dat uit het bovenstaande volgt dat de beslissing van de Staatssecretaris niet op goede gronden rust nu aan de verlofverlening reële voorwaarden kunnen worden verbonden die de kans op het niet positief verlopen van het
verlof teniet zullen doen.
De beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren en de bestreden beslissing vernietigen en de Staatssecretaris opdragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na
ontvangst van deze uitspraak.
Zij ziet geen reden om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak.
Zij kent aan klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 24 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven