Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3588/GA, 23 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:23-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/3588/GA

betreft: [klager] datum: 23 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 november 2010 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Alkmaar Heerhugowaard, locatie Zuyder Bos,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 maart 2011, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij de locatie Zuyder Bos.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel vanwege verbale agressie tegen en uitschelden van personeel.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft nimmer het betreffende personeelslid uitgescholden, noch heeft hij verbale agressie jegens haar geuit. Alles is gelogen. Tegenover de beklagrechter heeft klager alle feiten aangevoerd, deze zijn echter niet op papier gezet. Het
personeelslid stuurde een medegedetineerde ten onrechte weg. Toen klager haar daarop aansprak, ging zij tegen klager te keer. Klager heeft wel gezegd dat zij een leugenaar was, omdat zij niet de waarheid sprak. Andere scheldwoorden heeft klager niet
gebruikt. Klager begrijpt niet waarom hem niet meteen verslag is aangezegd.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het verslag is op ambtseed opgemaakt. Van de juistheid van hetgeen daarin is opgenomen wordt dan ook uitgegaan. Klager zou meerdere
verwensingen
hebben geuit jegens het personeelslid. Klager is vijf dagen opgelegd vanwege het verstoren van de rust, orde en veiligheid gecombineerd met het feit dat het een personeelslid betrof. Alles bij elkaar is de hoogte van de straf conform het geldende
sanctiebeleid.
Of het verslag tijdig is aangezegd kan de directeur niet bevestigen.

3. De beoordeling
Uit het schriftelijk verslag alsmede uit het verhandelde ter zitting kan niet worden afgeleid of klager het verslag tijdig is aangezegd. Klager geeft aan dat dit pas zou zijn geschied nadat de directeur bij klager zou zijn geweest. De unit-directeur
kan
hier ter zitting geen opheldering over verschaffen. Aangenomen wordt daarom dat het verslag niet (tijdig) aan klager is aangezegd. Alvorens de directeur kan overgaan tot strafoplegging, is die aanzegging wettelijk voorgeschreven. Nu niet is voldaan aan
dat wettelijk voorschrift van art. 50, tweede lid, van de Pbw, moet het beklag op formele gronden gegrond worden verklaard. De beroepscommissie overweegt daarbij nog dat het beklag materieel gezien ongegrond zou moeten worden verklaard. Klagers gedrag
en uitlatingen tegen het personeelslid leverden een strafwaardige handeling op, welke, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, de oplegging van een disciplinaire straf als de onderhavige niet onredelijk of onbillijk maakte. Klager zal de
na te noemen tegemoetkoming worden toegekend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart dat beklag alsnog op formele gronden gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 12,50.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. F.G. Bauduin, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 23 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven