Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1368/SGA, 10 mei 2011, schorsing
Uitspraakdatum:10-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/1368/SGA

Betreft: [klager] datum: 10 mei 2011

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. A.C. van ’t Hek, namens

[...], verder verzoeker te noemen, thans verblijvende in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de locatie Westlinge te Heerhugowaard d.d. 2 mei 2011, inhoudende de oplegging van een ordemaatregel
van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel voor de duur van twee dagen, ingaande op 2 mei 2011 om 16.45 uur en eindigende op 4 mei 2011 om 16.45 uur (onderdeel a.). Deze ordemaatregel is opgelegd op grond van het feit dat binnen het paviljoen
verzoekers delict bekend is geworden waardoor verzoekers veiligheid binnen de inrichting niet meer kan worden gewaarborgd. Verzoeker is verder medegedeeld dat hij op 4 mei 2011 zal worden overgeplaatst naar de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard
(onderdeel b.).

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 5 mei 2011 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 10 mei 2011.

1. De beoordeling
De voorzitter overweegt met betrekking tot onderdeel b als volgt.
Uit de inlichtingen van de directeur komt naar voren dat verzoeker door de directeur is overgeplaatst naar een andere inrichting. De directeur heeft aangegeven dat dit zijn beslissing is geweest. Hij heeft die beslissing genomen in overleg met de
selectiefunctionaris. De locaties Westlinge en Zuyder Bos behoren beide tot de penitentiaire inrichtingen Heerhugowaard Alkmaar. Elk van deze locaties heeft evenwel een eigen bestemmingsaanwijzing als afzonderlijke inrichting. Op grond van het bepaalde
in artikel 15, derde lid, van de Pbw, is de selectiefunctionaris belast met de plaatsing van gedetineerden in en overplaatsing van gedetineerden naar penitentiaire inrichtingen. Deze bevoegdheid van de selectiefunctionaris is een exclusieve
bevoegdheid,
die niet kan of mag worden gedelegeerd aan directeuren van penitentiaire inrichtingen. Gelet daarop is de onderhavige beslissing van de directeur van de locatie Westlinge genomen in strijd met het wettelijk voorschrift van artikel 15, derde lid, van de
Pbw. De omstandigheid dat de directeur overleg met de selectiefunctionaris heeft gehad over die beslissing, doet daaraan niet af. Gelet op het voorgaande dient de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur – strekkende tot plaatsing van
verzoeker in de locatie Zuyder Bos – met onmiddellijke ingang te worden geschorst. Het verzoek zal daarom in zoverre worden toegewezen.

Ten aanzien van onderdeel a. overweegt de voorzitter als volgt. Uit de inlichtingen van de directeur naar voren is gekomen dat de bestreden ordemaatregel afliep op 4 mei 2011 om 16.45 uur.
Nu de beslissing tot oplegging van de bestreden ordemaatregel niet meer ten uitvoer wordt gelegd, zal het verzoek in zoverre niet meer tot het door verzoeker beoogde resultaat kunnen leiden. Verzoeker heeft daarom geen belang meer bij een toewijzing
van
dit deel van zijn verzoek zodat het verzoek daarom in zoverre moet worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe voor zover dit betrekking heeft op de overplaatsing van verzoeker naar de locatie Zuyder Bos en schorst de beslissing van de directeur in zoverre met onmiddellijke ingang.
Wijst het verzoek voor het overige af.

Aldus gegeven door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 10 mei 2011.

secretaris voorzitter

Naar boven