Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1336/SGA, 9 mei 2011, schorsing
Uitspraakdatum:09-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/1336/SGA

Betreft: [klager] datum: 9 mei 2011

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Norgerhaven te Veenhuizen, alsmede van het door mr. R. Herregodts namens verzoeker ingediende schorsingsverzoek.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van genoemde locatie d.d. 29 april 2011, inhoudende de oplegging van een ordemaatregel van plaatsing in
afzondering in een afzonderingscel voor de duur van - zo verstaat de voorzitter - veertien dagen, ingaande op 29 april 2011 om 16.00 uur en eindigende op 13 mei 2011 om 16.00 uur, wegens de weigering om medewerking te verlenen aan de plaatsing op een
meerpersoonscel. Deze ordemaatregel is opgelegd in afwachting van advies van de psycholoog ten aanzien van een mogelijke contra-indicatie.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het op 1 mei 2011 door verzoeker ingediende klaagschrift en van het op 6 mei 2011 door mr. Herregodts ingediende klaagschrift (houdende nadere gronden), alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de
directeur d.d. 4 mei 2011.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft vijf redenen opgegeven waarom hij niet op een meerpersoonscel wil worden geplaatst. Hij heeft onder meer aangegeven dat een eerdere plaatsing op een meerpersoonscel tot psychische problemen heeft geleid en dat hij daarom een gesprek met
de psycholoog had aangevraagd.

Mr. Herregodts heeft - zakelijk weergegeven - het namens verzoeker ingediende schorsingsverzoek toegelicht in die zin dat hij heeft verwezen naar het door hem ingediende klaagschrift. In dit klaagschrift heeft hij - zakelijk weergegeven - onder meer
het
volgende aangevoerd. Uit de motivering van de ordemaatregel blijkt dat de directeur deze heeft opgelegd om te bezien of aan de zijde van verzoeker contra-indicaties bestaan voor plaatsing in een meerpersoonscel. De belangenafweging bij de beslissing
tot
plaatsing op een meerpersoonscel vindt derhalve pas plaats na de plaatsing op die cel en deze volgorde van beslissen is in strijd met het systeem van de wet en onzorgvuldig. Bij een weigering mee te werken aan een plaatsing op een meerpersoonscel dient
een disciplinaire straf te worden opgelegd en geen ordemaatregel. In deze zaak is niet gebleken dat bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die oplegging van een ordemaatregel rechtvaardigen.

De directeur heeft - zakelijk weergegeven - onder meer het volgende naar voren gebracht. Verzoeker heeft in een gesprek met het afdelingshoofd aangegeven dat hij gedurende zijn detentie niet meer met andere celgenoten op een meerpersoonscel wil
verblijven. Hem is gewezen op de consequenties van zijn weigering. Conform het landelijk beleid meerpersoonscelgebruik (overeenkomst van 3 juli 2003) worden gedetineerden die weigeren in te stromen in een meerpersoonscel in de afzondering geplaatst tot
het moment van medewerking, althans tot het moment dat zij in een reguliere cel zouden worden geplaatst.

Conform het gestelde in genoemde overeenkomst zullen gedetineerden niet in aanmerking worden gebracht voor plaatsing in een meerpersoonscel ingeval er sprake is van duidelijke contra-indicaties. Op verzoeker zijn geen contra-indicaties van toepassing.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing.

Het niet meewerken aan een opdracht van het personeel - zoals in dit geval het niet meewerken aan een plaatsing in een meerpersoonscel - levert in beginsel een strafwaardige gedraging op. Voor een dergelijke strafwaardige gedraging dient in beginsel
een
disciplinaire straf opgelegd te worden en geen ordemaatregel van plaatsing in afzondering. Uit de beslissing van de directeur en uit het door de directeur in deze procedure ingenomen standpunt valt op te maken dat de maatregel is opgelegd in afwachting
van het advies van de psycholoog. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter had dit advies, gelet ook op hetgeen verzoeker ten aanzien van een eerdere plaatsing op een meerpersoonscel kenbaar had gemaakt en zijn verzoek om een psycholoog te spreken,
voorafgaand aan de beslissing tot plaatsing in een meerpersoonscel dienen te zijn uitgebracht. Voor alle volledigheid merkt de voorzitter nog op dat indien de mededeling van de directeur in zijn schriftelijke reactie dat ten aanzien van verzoeker geen
sprake is van een contra-indicatie niet op een vergissing berust, voor oplegging van de maatregel, nog steeds naar het voorlopig oordeel van de voorzitter, bij gebreke van bijzondere feiten of omstandigheden die de oplegging van de ordemaatregel zouden
kunnen rechtvaardigen, geen plaats was. De tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur komt derhalve voor schorsing in aanmerking en het verzoek zal daarom worden toegewezen en de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zal met
onmiddellijke ingang worden geschorst.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang, tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.

Aldus gegeven door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 9 mei 2011.

secretaris voorzitter

Naar boven