Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3610/GA, 16 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:16-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10 /3610/GA

betreft: [klager] datum: 16 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.G.M.C. Peters, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 november 2010 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 maart 2011, gehouden in de p.i. Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. B.G.M.C. Peters, en de plv. vestigingsdirecteur [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft
a een disciplinaire straf van 2 weken opsluiting in een strafcel, wegens agressief gedrag naar een medegedetineerde;
b. het feit dat klager geen aangifte heeft kunnen doen.

De beklagrechter heeft het beklag onder a en b ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.

Klager werd tijdens het eten met de dood bedreigd door gedetineerde V. Het is onjuist zoals in het verslag staat dat er na de maaltijd een gesprek is geweest. Klager was op de cel van medegedetineerde M. muziek aan het luisteren toen gedetineerde V.
binnenkwam. De inrichting heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar het incident tijdens het eten en naar de toedracht van de vechtpartij. Klager was niet de agressor. Dergelijke incidenten zijn van invloed op de V.I.-datum. Klager heeft herhaalde malen
verzocht om aangifte te doen. De directeur heeft niet juist gehandeld en het beklag dient gegrond te worden verklaard. Medegedetineerde V. mocht wel aangifte doen. De raadsvrouw vraagt de zaak aan te houden ten behoeve van het horen van
medegedetineerde
M. en de p.i.w.-er R.
In het verleden kon klager wel eens agressief reageren, maar dat is nu niet meer zo. Klager heeft zelf om overplaatsing vanuit de p.i. Dordrecht verzocht.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De directeur heeft voor de zitting nog contact gehad met het afdelingshoofd en de directeur ziet geen aanleiding te twijfelen aan de inhoud van het door het personeel opgestelde rapport. Indien een gedetineerde aangifte wil doen moet hij een verzoek
richten aan het BSD om met de politie te spreken. Eventueel kan daarna vervoer naar een politiebureau worden geregeld.

3. De beoordeling
Ten aanzien van a:
Uit het rapport van 1 juli 2010 blijkt dat klager excessief geweld heeft gebruikt jegens medegedetineerde V. Wat er ook zij van het verzoek van de raadsvrouw, geconstateerd is dat klager medegedetineerde V. op zijn gezicht en hoofd bleef slaan toen het
personeel probeerde klager onder controle te krijgen. De beslissing van de directeur om een disciplinaire straf op te leggen is derhalve niet onredelijk of onbillijk en de beroepscommissie wijst het verzoek om aanhouding ten behoeve van het horen van
medegedetineerde M. en personeelslid R. af.
Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van b:
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, prof.dr. W.J. Schudel en mr. J.P. Balkema, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 16 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven