Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1376/GB, 16 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:16-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/1376/GB

Betreft: [klager] datum: 16 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 mei 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar tegen de beslissing hem te plaatsen in de locatie Westlinge te Heerhugowaard.

2. De feiten
Klager is op 3 november 2009 door de politierechter van de rechtbank Haarlem veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met aftrek. Op 18 april 2011 is klager opgeroepen zich op 18 mei 2011 te melden in de beperkt beveiligde inrichting
(b.b.i.) van de locatie Westlinge te Heerhugowaard voor de tenuitvoerlegging van de nog resterende vrijheidsstraf van 89 dagen.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Nog geen jaar geleden is klagers vader overleden. Zijn moeder is kort daarna opgenomen in verband met de ziekte van Alzheimer. Klager en zijn vriendin zijn twee jaar dakloos geweest en hebben sinds
twee maanden een huisje. Klager krijgt nu pas tijd voor het rouwproces. Zijn huisarts heeft hem verwezen naar verslavingszorg van de Brijderstichting, omdat hij depressief is geworden en het hem allemaal teveel werd. Na gesprekken met klager zal in
overleg met hem gekeken worden wat voor medicijnen er eventueel nodig zijn. Klager vraagt zich af of de detentie, die hem op dit moment zeer ongelegen komt, een jaar later kan plaatsvinden of dat elektronisch toezicht of een taakstraf mogelijk is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft klager niet-ontvankelijk in zijn bezwaarschrift verklaard omdat het bezwaarschrift niet binnen zeven dagen na ontvangst van de brief van 18 april 2011 is ingediend.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 17, tweede lid jo. artikel 61, vijfde lid, van de Pbw dient het bezwaarschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissing waarover hij zich wenst te beklagen te worden
ingediend. Een na afloop van deze termijn ingediend klaagschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de gedetineerde in verzuim is geweest. De brief waarin klager is opgeroepen zich te melden in de locatie
Westlinge is gedateerd op 18 april 2011. Het bezwaarschrift is gedateerd op 22 april 2011 en op 29 april 2011 door de selectiefunctionaris ontvangen. Nu niet is komen vast te staan op welke datum klager de oproepbrief van 18 april 2011 heeft ontvangen
en dus kennis heeft kunnen nemen van de beslissing, kan niet worden aangenomen dat klager zijn bezwaarschrift te laat heeft ingediend. De selectiefunctionaris had klager derhalve in zijn bezwaar dienen te ontvangen. De beroepscommissie zal doen wat de
selectiefunctionaris had behoren te doen en de bezwaren van klager inhoudelijk beoordelen.

4.2. De locatie Westlinge is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.3. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.4. De beslissing van de selectiefunctionaris klager te selecteren voor de locatie Westlinge kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De door klager aangevoerde redenen de
gevangenisstraf niet reeds per 18 mei 2011 tenuitvoer te leggen zijn onvoldoende zwaarwegend om de tenuitvoerlegging uit te stellen. Daarbij is in aanmerking genomen dat die redenen niet nader zijn onderbouwd bijvoorbeeld aan de hand van verklaring of
rapportage van deskundigen.Het bezwaar dient derhalve ongegrond te worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de bestreden beslissing, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn bezwaar en verklaart dit bezwaar ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 16 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven