Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0645/GB, 12 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:12-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/645/GB

Betreft: [klager] datum: 12 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 februari 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem niet te plaatsen in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Westlinge te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 mei 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere Binnen. Op 4 maart 2010 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager zou graag in een b.b.i. willen verblijven zodat hij stap voor stap bij zijn kinderen kan zijn. Klagers sociale netwerk is vanuit de inrichting waar hij thans verblijft problematisch. Klager mist zijn kinderen en wil er voor hen zijn. Klager wil
graag mondeling toelichten dat het genieten van verlof voor hem en zijn kinderen belangrijk is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is voorgesteld voor plaatsing in een b.b.i. zodat hij kan beginnen met geïndiceerde interventies in het kader van het programma Terugdringen Recidive (TR). Gelet op het snelle recidiveren van klager en het negatieve advies van het Openbaar
Ministerie (OM) is er negatief besloten op het voorstel. Geïndiceerde interventies kunnen ook in een later stadium van klagers detentie aanvangen en als bijzondere voorwaarde bij v.i.-verlening worden opgelegd. Klager is op 9 september 2008 vanuit een
penitentiair programma in vrijheid gesteld. Klager is sedert 12 mei 2009 opnieuw gedetineerd, blijkens het reclasseringsadvies wederom op grond van overtreding van de Opiumwet. Klagers fictieve einddatum valt op of omstreeks 3 juni 2012. De
geïndiceerde
interventies zijn op dit moment slechts kortdurende. In een nadere toelichting geeft de selectiefunctionaris aan dat inmiddels is besloten dat klager met algemeen verlof mag van 4 juni 2011 tot 6 juni 2011. Tegen een nieuw verzoek tot plaatsing in een
b.b.i. zal de selectiefunctionaris zich niet meer verzetten nu het OM geen bezwaar meer heeft en ook vanwege het feit dat klager in de laatste fase van zijn huidige detentie zit.

4. De beoordeling
Het OM heeft inmiddels geen bezwaar meer tegen het verlenen van vrijheden en aan klager is inmiddels ook algemeen verlof verleend. Daarmee zijn de omstandigheden dusdanig gewijzigd dat thans niet meer kan worden geoordeeld dat de selectiefunctionaris
in
redelijkheid heeft kunnen besluiten tot afwijzing van het verzoek van klager om in een b.b.i. te worden geplaatst. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen
met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 12 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven