Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1032/GB, 12 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:12-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/1032/GB

Betreft: [klager] datum: 12 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.A W. Enoch, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 februari 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het detentiecentrum Zeist niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 21 december 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie Wolvenplein te Utrecht. Op 1 maart 2011 is hij overgeplaatst naar het detentiecentrum Zeist.

3. Ontvankelijkheid
In het bezwaarschrift is verzocht a) af te zien van de selectie voor en opname in het detentiecentrum Zeist, inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen, en b). klager na afloop van de strafrechtelijke detentie vrij te laten. Nu de
strafrechtelijke detentie inmiddels is beëindigd, is het belang aan het beroep voor wat betreft het verzoek onder a komen te ontvallen. Een vrijlating als bedoeld onder b kan in een procedure als deze niet worden gerealiseerd.
Klager dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 12 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven