Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3831/JB, 26 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:26-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/3831/JB

Betreft: [klager] datum: 26 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G. Biesmans, namens

[...], geboren op [1992], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 7 december 2010 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 maart 2011, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Heuvelrug, locatie Eikenstein te Zeist, zijn gehoord klager en de selectiefunctionarissen [...] en [...].
Klagers raadsvrouw heeft schriftelijk bericht geen gebruik te maken van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de behandelafdeling van de j.j.i. De Hunnerberg te Nijmegen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 7 april 2009 gedetineerd. Bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 17 juni 2010 is aan klager de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) voor de duur van twee jaar opgelegd. De
tenuitvoerlegging van deze maatregel is begonnen op 11 oktober 2010.

Klager verblijft in de behandelinrichting Het Keerpunt te Cadier en Keer.

Op 26 oktober 2010 heeft klager verzocht te worden overgeplaatst naar de behandelinrichting De Hunnerberg te Nijmegen.

3. De standpunten
Klager heeft het beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek door de selectiefunctionaris als volgt toegelicht. Klager wil vanwege zijn bezoek naar de Hunnerberg. Zijn moeder en zus wonen in Italië, en kunnen in dat geval vliegen naar Rotterdam of
Eindhoven en zodoende een kortere reistijd hebben. Klager kan in het Keerpunt te Cadier en Keer zichzelf niet zijn.
Klagers raadsvrouw geeft in beroep verder aan dat klager intern inmiddels meermalen is overgeplaatst, dus ziet niet in waarom klagers behandeling niet elders voortgezet kan worden. Ook klagers vriendenkring bevindt zich in de omgeving van de
Hunnerberg.
Klager wil later ook naar Italië. ForCa adviseert een inrichting met een gesloten behandelvoorziening, de Hunnerberg voldoet daaraan. Klager is vanwege enkele incidenten het vertrouwen in het Keerpunt kwijtgeraakt.

De selectiefunctionaris heeft inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Klager krijgt regelmatig bezoek in het Keerpunt, ook van zijn moeder.
Klager is naar aanleiding van een fysiek incident vorig jaar augustus overgeplaatst naar een andere opvanggroep. Kort na de start van de p.i.j.-maatregel is hij op 24 oktober 2010 overgeplaatst naar een behandelgroep. Van het telkenmale moeten
aanpassen
aan nieuwe behandelaars is dan ook geen sprake. Inmiddels worden er ook stappen gezet richting een eerste vorm van begeleid verlof. Een overplaatsing zou dit proces verstoren. Zijn eerste verloven wil klager doorbrengen bij zijn opa en oma in
Maastricht. Het feit dat klager afkomstig is uit Maastricht en daar ook zijn p.i.j.-maatregel is opgelegd heeft geleid tot plaatsing in de regio Maastricht. Geadviseerd is klager in een gesloten behandelvoorziening te plaatsen. Het Keerpunt voldoet
hieraan.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de p.i.j.-maatregel. Hiervoor zijn de behandelinrichtingen bestemd.
De behandelinrichting Het Keerpunt is normaal beveiligd.

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting komt naar voren dat er op 24 oktober 2010 een aanvang is gemaakt met klagers behandeling. Klager heeft inmiddels een delictanalyse afgerond en er worden stappen gezet richting een eerste vorm van verlof. De
behandeling van klager verloopt goed. Hij is gemotiveerd en werkt goed mee. De behandelaar geeft aan dat door juist door te gaan met de behandeling in het Keerpunt er iets met klager kan worden bereikt. Dat klager aangeeft zich daar niet op zijn plek
te
voelen doet daaraan niet af. Een overplaatsing zou de voortzetting van de behandeling niet te goede komen.
Klager is ingevolge de afspraken binnen de sector jeugd in zijn belang regionaal geplaatst. Hij is afkomstig uit Maastricht en zijn opa en oma, met wie hij veel contact heeft en waar hij ook zijn verloven te zijner tijd wil doorbrengen, wonen daar ook.
De Hunnerberg heeft weliswaar een gesloten behandelafdeling, maar vanwege de afspraken over regionale plaatsing is gekozen voor het Keerpunt.
Klager ontvangt regelmatig bezoek van zijn grootvader. Ook zijn moeder komt bij hem. Vrienden mogen ook komen, mits ze gescreend zijn en onder begeleiding van een volwassene.

Gelet op het voorgaande kan de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. B.J. de Jong, voorzitter, drs. B. van Dekken en dr. J.J. Kole, leden, bijgestaan door mr. I. Lispet, secretaris,
op 26 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven