Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3737/TA, 10 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:10-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/3737/TA

betreft: [klager] datum: 10 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.A.W. Knoester, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 december 2010 van de alleensprekende beklagrechter bij het FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 april 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klagers raadsman mr. F.P. Holthuis en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch medewerker.

Klager heeft afstand gedaan van het recht om ter zitting te verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter, voor zover in beroep van belang
Het beklag betreft de schending van klagers bewegingsvrijheid c.q. de uitvoering van het nieuwe dagprogramma op 5 juli 2010.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het beroep beperkt zich tot 5 juli 2010. De beperking van de bewegingsvrijheid is in strijd met artikel 2 Bvt en artikel 8 EVRM. Er zijn minder vergaande maatregelen om deelname aan activiteiten te stimuleren.
Met de advocaat bellen, eten, wassen e.d. is tijdens de insluiting zelfs in een pauze niet mogelijk.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De huisregels zijn pas op 9 juli 2010 gewijzigd. Abusievelijk is op de nieuwe huisregels de oude datum vermeld.
Per memo van 2 juli 2010 is de wijziging ingaande op 5 juli 2010 aangekondigd en aangekondigd dat de huisregels zo spoedig mogelijk op dit punt zouden worden gewijzigd. Voor wat betreft de duidelijkheid was het beter geweest om dit direct in de
huisregels op te nemen.
De bedoeling van het nieuwe beleid was om verpleegden te stimuleren om deel te nemen aan de ingeroosterde activiteiten.
Klager had geen valide reden om niet deel te nemen aan de activiteiten.
Veel verpleegden nemen nu wel deel aan activiteiten, terwijl ze voorheen op de afdeling bleven hangen.
In overleg kunnen verpleegden tijdens de pauze wel iets regelen op hun afdeling zoals bijvoorbeeld bellen met hun advocaat.
Artikel 31, tweede lid, Bvt is niet geschonden.

3. De beoordeling
De beroepscommissie vat het beroep op als gericht tegen de beperking van klagers bewegingsvrijheid op 5 juli 2010.

Uit artikel 7, eerste lid, Bvt volgt dat het hoofd van de inrichting in aanvulling op de bij of krachtens de wet gestelde regels en met inachtneming van het dienaangaande door de Minister vast te stellen model en door deze te geven aanwijzingen,
huisregels voor de inrichting of een of meer afdelingen daarvan vaststelt.

Uit artikel 6.2 van het Model huisregels justitiële TBS-inrichtingen en de toelichting van de toenmalige Minister volgt dat voor wat betreft het inrichtingsbeleid met betrekking tot de bewegingsvrijheid in de inrichting het hoofd van de inrichting
verplicht is om ter zake een regeling in de huisregels op te nemen.

In een memo van het hoofd van de inrichting gedateerd 2 juli 2010 is aangekondigd dat besloten is dat verpleegden, die niet deelnemen aan de voor hen ingeroosterde activiteiten, kunnen worden ingesloten op hun kamer voor de duur van de activiteiten.
Uitzonderingen zijn mogelijk, maar worden bepaald door de unitcoördinator/
behandelcoördinator in overleg met het unitpersoneel.
Het nieuwe beleid wordt zo spoedig mogelijk opgenomen in de huisregels en vanaf
5 juli 2010 wordt conform dit nieuwe beleid gehandeld.

De beroepscommissie is van oordeel dat uit artikel 6.2 en de toelichting van het Model huisregels justitiële TBS-inrichtingen de verplichting volgt om een wijziging van het inrichtingsbeleid ten aanzien van de bewegingsvrijheid in de inrichting in de
huisregels vast te leggen. Nu de op dit punt gewijzigde huisregels pas op 9 juli 2010 zijn ingegaan en de bestreden beslissing niet kan worden gebaseerd op het memo van 2 juli 2010, is het beroep gegrond. Zij zal de uitspraak van de beklagrechter
vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren. Zij zal aan klager ter zake een tegemoetkoming toekennen van € 5,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt de aan klager toekomende tegemoetkoming op € 5,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, drs. B. van Dekken en mr. R.M. Maanicus, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven