Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0264/GB, 10 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:10-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/264/GB

Betreft: [klager] datum: 10 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.Ph.Chr. Wester, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 januari 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Havenstraat te Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 10 december 2010 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de locatie Zwaag.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klagers raadsman dient klager in de strafzaak veelvuldig te spreken. Hij wordt ervan verdacht 400 kilogram verdovende middelen Nederland te hebben ingevoerd. Klager woont in Venezuela en is verstoken van werkelijk contact met familie en vrienden. In
een dergelijke positie is contact met de raadsman van wezenlijk belang. Doordat het kantoor van de raadsman in Amsterdam gesitueerd is en klager gedetineerd is in Zwaag, wordt de wijze waarop de raadsman klager van rechtskundige bijstand kan voorzien
ernstig gefrustreerd. Klager en zijn raadsman dienen veelvuldig overleg te hebben. De raadsman zal per openbaar vervoer naar Zwaag moeten afreizen en dit neemt minstens drie uur in beslag.
De Officier van Justitie heeft meermalen verklaard geen bezwaar te hebben tegen overplaatsing. De parketsecretaris heeft de selectiefunctionaris hierover gebeld om dit nogmaals te benadrukken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het h.v.b. van de locatie Havenstraat kent slechts een beperkte capaciteit, terwijl verdachten veelvuldig worden geplaatst in deze regio.
De reisafstand Amsterdam-Zwaag is acceptabel. Klager is ingesloten binnen een inrichting binnen het arrondissement van vervolging. Het vestigingsadres van de raadsman is niet leidend. Het bezoeken van cliënten is inherent aan de functie van advocaat en
zal regelmatig met zich meebrengen dat er sprake is van een lange(re) reistijd, gelet op de landelijke inzetbaarheid van de advocatuur.
Het Openbaar Ministerie zal advies worden gevraagd bij het verlenen van vrijheden. Hiervan is momenteel geen sprake.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De beroepscommissie overweegt dat in de regio Amsterdam een tekort aan cellen is voor preventieven, zodat regelmatig naar andere regio’s moet worden uitgeweken. Gelet op de memorie van toelichting op de Pbw kan de selectiefunctionaris afwijken
van het regiobeginsel op gronden die gelegen zijn in een goede aanwending van de capaciteit.
De selectiefunctionaris heeft in redelijkheid kunnen oordelen dat de afstand Zwaag-Amsterdam niet zodanig is dat deze het contact met de raadsman en het belang van klagers verdediging in zijn strafzaak zou belemmeren respectievelijk schaden.
De stelling van de raadsman dat hij het traject per openbaar vervoer dient af te leggen en dat dit hem minstens drie uur zal kosten, is door hem niet nader onderbouwd.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven