Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1164/GV, 9 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:09-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1164/GV

betreft: [klager] datum: 9 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 april 2011 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De directeur van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard heeft op 1 april 2011 positief beslist op klagers verzoek om algemeen verlof, maar op 4 april 2011 deze beslissing weer ingetrokken, omdat hij niet
bevoegd zou zijn een beslissing te nemen. Klager vindt dit een zeer kwalijke zaak. Dit werkt negatief op klagers behandeltraject en de relatie met zijn vrouw. De Staatssecretaris heeft de aanvraag afgewezen op gronden waarmee klager het niet mee eens
is. Klager begrijpt niet waarom de Staatssecretaris het verzoek afwijst, aangezien elke discipline positief heeft geadviseerd. Het oordeel over de vraag of verlof maatschappelijk onaanvaardbaar is, is aan het Openbaar Ministerie en de reclassering en
zij adviseren juist positief. Klager kan zich wel wat voorstellen bij het hoge recidiverisico, maar die reden zal er altijd zijn. Verder hebben er wel degelijk interventies plaatsgevonden. Klager heeft een behandeling gehad bij de inrichtingspsycholoog
en heeft contact met de inrichtingspsychiater. Klager gebruikt verder medicijnen tegen dwangstoornissen en heeft goed contact met de reclassering. Klager zal vrijwillig medewerking verlenen aan een plaatsing in FPK Assen.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Het verzoek is afgewezen gelet op het hoge recidiverisico, het feit dat er nog geen interventies hebben plaatsgevonden of plaatsvinden en klagers strafrestant. Het
recidiverisico kan pas na behandeling opnieuw beoordeeld worden. De Staatssecretaris was niet geïnformeerd over een eerdere positieve beslissing van de directeur, die later is ingetrokken. De Staatssecretaris kan zich voorstellen dat klager dit als
onzorgvuldig beoordeelt, maar dit beïnvloedt de beslissing niet.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht. De directeur van de locatie Zuyder Bos heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag. Zowel de politie als het Openbaar Ministerie hebben geen bezwaar tegen
verlofverlening.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek, wegens oplichting en deelname aan een criminele organisatie. Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van 289 dagen op grond van de Wet Terwee te ondergaan. De einddatum
van klagers detentie is op of omstreeks 20 februari 2012.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

De Staatssecretaris verwijst naar het hoge recidiverisico van klager. Hier staat echter tegenover klagers bereidheid een behandeling te ondergaan in het FPK Assen. Uit de stukken komt verder naar voren dat reeds een behandeling (cognitieve
gedragstherapie) is ingezet bij de inrichtingspsycholoog van de p.i. Schutterswei. Tenslotte is van belang dat de directeur van de locatie Zuyder Bos, het Openbaar Ministerie en de politie positief tegenover verlofverlening staan.
Tegen deze achtergrond moet de beslissing van de Staatssecretaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard. De beslissing van de
Staatssecretaris
zal worden vernietigd en de Staatssecretaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen, binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een
tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak.
Zij bepaalt dat klager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 9 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven