Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0212/GB, 2 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:02-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/212/GB

Betreft: [klager] datum: 2 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. Dogan, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 januari 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing tot het verbinden van voorwaarden aan deelname aan een penitentiair programma (p.p.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 17 april 2007 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie Maashegge
te Overloon. Vanuit deze inrichting is hij op 3 december 2010 geselecteerd voor deelname aan een p.p.

3. De beoordeling
Ingevolge artikel 72 jo. artikel 17, eerste lid onder b, en artikel 18, eerste lid onder b, van de Pbw is beroep mogelijk tegen de beslissing op het bezwaarschrift tegen de beëindiging van de deelname aan het p.p. dan wel de afwijzing van het verzoek
tot deelname aan een p.p. De wet kent niet de mogelijkheid van een rechtsmiddel tegen de beslissing een gedetineerde in aanmerking te laten komen voor deelname aan een p.p. en de aan het programma verbonden voorwaarden. Gelet hierop dient klager
niet-ontvankelijk in zijn beroep te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 2 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven