Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0572/GA, 2 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:02-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/572/GA

betreft: [klager] datum: 2 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.S. Dijkstra, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 februari 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Noordsingel te Rotterdam, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Noordsingel in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de uitspraak
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de afwijzing van klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof, op de gronden als in de
aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
De beklagcommissie heeft geen beslissing genomen over het alsnog toekennen van verlof en de directeur niet opgedragen om een nieuwe beslissing te nemen. Evenmin werd naar aanleiding van de uitspraak van de beklagcommissie alsnog bepaald dat klager met
verlof kon. De beklagcommissie liet na te motiveren waarom er geen tegemoetkoming is vastgesteld. Er gelden standaardbedragen voor tegemoetkomingen. Indien sprake is van een gemist algemeen verlof, dat niet alsnog kan worden ingepast, zal een bedrag
van
€ 50,= dienen te worden vastgesteld als tegemoetkoming.

De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep als volgt toegelicht.
Een uitspraak over het alsnog toekennen van verlof lijkt onnodig. Ten tijde van de behandeling van het beklag bevond klager zich al niet meer in de locatie Noordsingel maar was hij al overgeplaatst naar p.i. Krimpen aan den IJssel. Een uitspraak van de
beklagcommissie kan niet inhouden dat een verlof alsnog wordt toegekend, wel dat de directeur wordt opgedragen om een nieuwe beslissing te nemen. De directeur van de andere inrichting kan niet via de uitspraak van deze beklagcommissie gehouden worden
een beslissing te nemen.
Nog niet is vastgesteld dat klager door de beslissing van de directeur daadwerkelijk een verlof heeft gemist. De beklagcommissie stelt slechts vast dat de belangenafweging onzorgvuldig is geweest, waarmee niet is gesteld dat bij een zorgvuldige
belangenafweging het verlof wel was toegekend. Terecht is aan klager geen tegemoetkoming toegekend.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van dertig maanden met aftrek met aansluitend een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden, waarvan de tenuitvoerlegging is gelast, in verband met zware mishandeling, handelen in strijd met artikel 26,
eerste
lid, van de Wet wapens en munitie en opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 en 3 van de Opiumwet gegeven verbod. De datum van invrijheidstelling is bepaald op 11 augustus 2011.

De beroepscommissie overweegt dat klagers beklag tegen de afwijzing van een verlofaanvraag gegrond is verklaard, omdat niet is gebleken dat de directeur een eigen belangenafweging heeft gemaakt en enkel op basis van het advies van de officier van
justitie de verlofaanvraag heeft afgewezen.
De reden om aan klager geen tegemoetkoming toe te kennen ondanks de gegrondverklaring van het beklag is door de beklagcommissie niet aangegeven.
De beroepscommissie kan zich, gelet op het feit dat klager inmiddels is overgeplaatst en de directeur van de locatie Noordsingel niet meer kan worden opgedragen om een nieuwe beslissing te nemen, niet verenigen met het oordeel van de beklagcommissie
geen tegemoetkoming toe te kennen. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een tegemoetkoming van € 50,= aan klager toekennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 2 mei 2011

11/572/GA

secretaris voorzitter

Naar boven