Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1402/GB, 23 augustus 2010, beroep
Uitspraakdatum:23-08-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/1402/GB
Betreft: [klager]

datum: 23 augustus 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van [...], verder te noemen klager, gericht tegen een op 11 mei
2010
genomen beslissing van de selectiefunctionaris,
alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.
1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Alphen aan den Rijn of Zoetermeer afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 5 februari 2008 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de
locatie Ooyerhoek Zutphen.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
In de afwijzing van het verzoek wordt aangegeven dat Zutphen vanaf Schiphol beter bereikbaar is dan Zoetermeer. Zoetermeer ligt direct aan de A4 vanaf Amsterdam en is maar 60 km. Naar Zutphen is 120 krn. Voor klagers familie is het nu onmogelijk op
bezoek te komen.
Namens klager is hieraan het volgende toegevoegd.
De afstand naar de locatie Ooyerhoek Zutphen bedraagt 126,7 km. Met het openbaar vervoer is de reistijd circa 2 uur en 20 minuten. De afstand naar de gevangenis Alphen aan den Rijn is 35,4 km. Met het openbaar vervoer is de reistijd circa 1 uur en 10
minuten. De afstand naar de gevangenis Zoetermeer is 48,2 km. Met het openbaar vervoer is de reistijd circa 1 uur en 7 minuten. Er is sprake van een wezenlijk verschil in reistijd en verbinding. Klager heeft alle belang bij plaatsing in een omgeving
waar hij zijn bezoek kan ontvangen.
3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Natuurlijk ligt Zoetermeer dichter bij Schiphol dan Zutphen en is de reisduur korter en de prijs geringer. De vraag is echter of de locatie Ooyerhoek Zutphen, in vergelijking met Zoetermeer, zodanig ver van Schiphol ligt dat een overplaatsing
noodzakelijk zou zijn. Volgens de selectiefunctionaris is dit niet het geval. Hij ziet niet in dat het voor bezoekers onmogelijk is op bezoek te komen. Het is voor hen wel mogelijk om vanuit Joegoslavië met het vliegtuig naar Schiphol te reizen, dan
hoeft de treinreis naar Zutphen toch zeker niet onmogelijk te zijn.

4. De beoordeling
Klager heeft gemotiveerd aangegeven welk belang hij heeft bij het door hem gedane verzoek om overplaatsing. De selectiefunctionaris heeft dit verzoek afgewezen en daarbij uitsluitend gesteld dat een uur langer reizen voor het bezoek van klager op de
toch al lange reis het verschil niet maakt. Dit enkele gegeven is naar oordeel van de beroepscommissie onvoldoende om tot een weigering van het verzoek om overplaatsing te komen. Nu de selectiefunctionaris zich in zijn toetsing heeft beperkt tot de
reisafstand en die niet in het perspectief van andere relevante omstandigheden heeft geplaatst, zoals eventuele wachtlijsten en een goede capaciteitsbenutting, voldoet de beslissing niet aan de eisen van redelijkheid en billijkheid. De op de onder 3.2
genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet dan ook worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een
tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.A.G. Rutten,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van rnr. L. Kersten, secretaris, op 23 augustus 2010

Naar boven