Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3293/GA, 26 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:26-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/3293/GA

betreft: [klager] datum: 26 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 oktober 2010 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Sittard, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 2,50 toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de verwerking van overboekingen op klagers rekening-courant, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep, zakelijk weergegeven, als volgt toegelicht. Klager gaat niet akkoord met de hoogte van de tegemoetkoming en ziet deze als een belediging. Klager verwacht dan ook een normaal bod en niet een lachertje als dit. De postzegel kost
bijna net zo veel.

De directeur heeft zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
Door de onjuiste verwerking van overboekingen op klagers rekening-courant heeft klager geld moeten lenen van familie, veel moeite moeten doen om een en ander recht te zetten en is een aantal bestellingen voor hem en zijn familie niet geleverd. De
beroepscommissie is van oordeel dat de genoemde overlast die is veroorzaakt, grond vormt voor een hogere tegemoetkoming, namelijk € 10,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 26 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven