Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0945/GB, 26 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:26-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/945/GB

Betreft: [klager] datum: 26 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 maart 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.)van de locatie De Kruisberg te Doetinchem ongegrond verklaard.

2. De feiten
Bij uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 4 september 2007 is klager veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden. Op 13 juli 2010 is klager opgeroepen zich op 9 augustus 2010 te melden bij de b.b.i. Maashegge te Overloon.
Klager
heeft bezwaar ingediend en op 6 augustus 2010 is hem uitstel verleend. Klager is bij brief van 7 maart 2011 opgeroepen zich op 6 juni 2011 te melden in de b.b.i. van de locatie De Kruisberg. Op 10 maart 2011 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift
ingediend dat op 18 maart 2011 ongegrond is verklaard.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft tijdens zijn verblijf in de b.b.i. Maashegge in 2009 een zeer ernstig ongeluk gehad. Vanaf mei 2009 heeft klager al vele operaties ondergaan en klager is thans onder behandeling van de The Hand Clinic te Amsterdam. Volgens deze kliniek
moeten er nog enige operaties plaatsvinden. Voorts is klager in behandeling bij de verslavingszorginstelling Novadic Kentron en de Reclassering, om zijn financiën, werk en huisvesting weer op orde te krijgen.
Klager verzoekt uitstel van detentie om alles eerst naar behoren af te kunnen handelen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het beroep is niet binnen de in artikel 73, tweede lid, van de Pbw, gestelde termijn ingediend. Klager dient niet-ontvankelijk te worden verklaard.
Klager heeft in 2009 een ongeluk gehad in de b.b.i. Maashegge, waarbij hij een deel van zijn hand heeft verloren. De medisch adviseur is om advies gevraagd en op 23 februari 2011 heeft de medisch adviseur bericht geen advies te kunnen uitbrengen
aangezien hij geen recente medisch informatie heeft kunnen inwinnen. Gesteld noch gebleken is dat medische redenen een contra-indicatie vormen voor klagers detentie. Klager heeft geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat een detentie per 6 juni 2011
bezwaarlijk is. Op dit moment is er geen operatie gepland en een eventuele operatie zal in overleg met klager worden afgesproken.

4. De beoordeling
De beslissing op het bezwaar is op vrijdag 18 maart 2011 gegeven en is volgens de selectiefunctionaris op dezelfde dag per gewone post verzonden. Het is niet bekend wanneer klager deze beslissing heeft ontvangen en de beroepstermijn is gaan lopen. De
beroepscommissie is van oordeel dat klager tijdig beroep heeft ingediend.
Tijdens zijn verblijf in mei 2009 in de b.b.i. Maashegge heeft klager een ongeluk gehad met een zaagmachine waarbij vingers van zijn linkerhand ernstig zijn beschadigd. Klager was opgeroepen om zich op 9 augustus 2010 te melden in de b.b.i. Maashegge.
Op 6 augustus 2010 heeft de selectiefunctionaris hem op grond van bijzondere omstandigheden uitstel verleend.
Klager heeft geen medische stukken overgelegd waaruit kan blijken dat een detentie per 6 juni 2011 op ernstige bezwaren stuit. Het feit dat klager bij Novadic Kentron in behandeling is, kan op zich geen grond voor het verlenen van uitstel opleveren. De
afspraak met Novadic Kentron op 6 juni 2011 kan worden verplaatst.
De dienst Justis heeft bericht dat klagers gratieverzoek in behandeling is genomen. Het is nog niet bekend of aan het gratieverzoek opschortende werking is verleend.
De beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 26 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven