Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0400/GB, 21 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:21-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/400/GB

Betreft: [klager] datum: 21 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.I.A. Schröder, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 februari 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 9 februari 2010 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring van de penitentiaire inrichting Nieuwegein. Op 14 januari 2011 is hij geplaatst in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos, waar een regime van algehele gemeenschap
geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is van mening dat hij voor een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) geselecteerd had moeten worden. Klager heeft niet willen deelnemen aan het programma Terugdringen Recidive (TR) omdat hij het feit waarvoor hij in voorlopige hechtenis
verblijft, ontkent. Nu klager ontkent en er ook nog geen veroordeling heeft plaatsgevonden, is er voor klager geen noodzaak tot het volgen van het TR-traject. Klager kan per slot van rekening niet praten met hulpverleners over een strafbaar feit dat
hij
niet heeft gepleegd. Detentiefasering is uiteraard wel van groot belang voor klager. Voor het goed laten verlopen van de terugkeer naar de samenleving is het van groot belang dat klager in de loop van zijn detentie meer vrijheden krijgt. Het feit dat
hij niet deelneemt aan TR hoeft niet aan plaatsing in een b.b.i. in de weg te staan.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Een gedetineerde die geregistreerd staat als TR-weigeraar blijft niet verstoken van iedere vorm van verlof dan wel begeleiding gericht op resocialisatie. Alle activiteiten in het kader van nazorg (op de gebieden van wonen, werk, inkomen en identiteit)
blijven gehandhaafd en ook de mogelijkheid tot algemeen verlof blijft in stand. Ondanks klagers weigering tot deelname aan TR liggen er derhalve nog mogelijkheden voor klager om vrijheden te genieten ten einde zijn terugkeer naar de maatschappij goed
te
laten verlopen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Zuyder Bos is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Op grond van artikel 3, vierde lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen voor plaatsing in een b.b.i. niet in aanmerking gedetineerden die deelname weigeren in het kader van het programma TR. Dit geldt
ook
in het geval de weigering voortkomt uit de ontkenning van het delict dat de grond voor de detentie vormt. Gelet hierop is de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris juist. Het beroep zal ongegrond worden
verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 21 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven