Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0402/GA, 18 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:18-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/402/GA

betreft: [klager] datum: 18 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 26 januari 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zoetermeer, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het geen gebruik kunnen maken van de buitenwinkel, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Het feit dat er geen tegemoetkoming is toegekend, is onrechtvaardig. Men heeft drie maanden lang klagers rechten geschonden.

De directeur heeft zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
Niet weersproken is dat klager sinds 14 september 2010 geen gebruik meer heeft kunnen maken van de buitenwinkel. De eerstvolgende bestelmogelijkheid was volgens de informatie van de directeur op 3 december 2010. Nu de gevolgen hiervan niet meer
ongedaan
te maken zijn, kan de beroepscommissie zich niet verenigen met het oordeel van de beklagrechter geen tegemoetkoming toe te kennen. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal alsnog een tegemoetkoming vaststellen,
namelijk
€ 5,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 18 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven