Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0664/GB, 18 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:18-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/664/GB

Betreft: [klager] datum: 18 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 februari 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de locatie Zuid te Arnhem en niet in een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK).

2. De feiten
Klager is sedert 27 juni 2010 gedetineerd. Hij verbleef op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Cederborg, Lentis Zuidlaren. Vanuit die FPA is hij geplaatst in de gevangenis van de locatie Zuid te Arnhem, waar een regime van algehele gemeenschap
geldt. Op 15 februari 2011 is hij overgeplaatst naar het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de locatie Zwolle Zuid 1.

3. De standpunten
Door en namens klager is gemotiveerd toegelicht dat en waarom klager zich niet kan verenigen met de beslissing van de selectiefunctionaris. Voorts wordt verzocht om toekenning van een tegemoetkoming.
De selectiefunctionaris heeft daarop gemotiveerd gereageerd.

4. De beoordeling
De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt gemotiveerd:
“Uw bezwaar richt zich op uw uitplaatsing d.d. 17-1-11 vanuit FPA Cederborg te Zuidlaren. Aldaar vindt men dat u ‘uitbehandeld’ bent en er geen reden is voor een langer verblijf. We kunnen dan niet zeggen dat u daar dan wel moet blijven! Voorlopig bent
u toen teruggeplaatst naar PI Arnhem Zuid (EVZ) en vandaaruit zal bekeken worden of u in aanmerking komt voor plaatsing op een PPC dan wel een FPK. Inmiddels bent u geselecteerd voor plaatsing (of reeds geplaatst) voor het PPC te Zwolle”.
Gelet op de gegeven motivering moet de bestreden beslissing worden gelezen als een ongegrondverklaring van het bezwaar van klager. Nu aan de selectiefunctionaris is medegedeeld dat klager niet verder kon worden behandeld in de FPA te Zuidlaren en de
plaatsing in de gevangenis van de locatie Zuid te Arnhem een voorlopig karakter heeft, kan worden aangenomen dat de selectiefunctionaris in redelijkheid tot deze beslissing heeft kunnen komen.
Opmerking verdient nog het volgende. Zowel in bezwaar als in beroep is door en namens klager aangegeven dat klager uit de FPA had dienen te worden overgeplaatst naar een FPK. Aan dit verweer kon worden voorbijgegaan nu de selectiefunctionaris
uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de plaatsing waartegen klager opkomt een voorlopig karakter heeft. In een nadere aanvulling van klager van het beroep heeft klager overigens aangegeven in afwachting van de behandeling van het hoger beroep van de
strafzaak geen bezwaar te hebben tegen een verder verblijf in het PPC van de locatie Zwolle Zuid 1.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 18 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven