Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/1600/GA, 21 maart 2011, beroep
Uitspraakdatum:21-03-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/1600/GA

betreft: [klager] datum: 21 maart 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 juni 2010 van de beklagcommissie bij de locatie Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 januari 2011, gehouden in de locatie Zoetermeer, is gehoord [klager], plv. vestigingsdirecteur penitentiaire inrichtingen (p.i.) Haaglanden.

Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft a. het feit dat klager niet geschikt is voor plaatsing in een meerpersoonscel en b. een disciplinaire straf van vier dagen opsluiting in een strafcel.

De beklagcommissie heeft het beklag onder a. en b. ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Binnen twee weken na binnenkomst wordt van elke gedetineerde een indicatiestelling voor plaatsing in een meerpersoonscel opgemaakt. De psychologische dienst, de medische dienst en het afdelingspersoneel hebben geen contra-indicatie afgegeven voor
plaatsing op een meerpersoonscel. De psycholoog heeft met klager gesproken.
Klager is disciplinair gestraft, omdat hij verbaal agressief was tegen zijn celgenoot. Het personeel moest tussenbeiden komen om een vechtpartij te voorkomen. Klager is op 25 april 2010 om 15.45 uur in bewaardersarrest geplaatst. Klager is de volgende
ochtend zo spoedig mogelijk gehoord.
Het is moeilijk om na 17.00 uur directieleden te bereiken. De deuren van de cellen op de afdelingen zijn van 16.30 tot de volgende ochtend 7.30 uur dicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag onder a. heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van het beklag onder b. overweegt de beroepscommissie het volgende.
Klager is op 25 april 2010 om 15.45 uur ingevolge artikel 24, vierde lid, van de Pbw in bewaardersarrest geplaatst. De directeur heeft klager direct de volgende ochtend om 8.30 uur gesproken en de disciplinaire straf is op die datum opgelegd.
Vast is komen te staan dat de voor het bewaardersarrest geldende maximale termijn van 15 uur is overschreden. Het beroep dient in zoverre formeel gegrond te worden verklaard. Materieel bezien acht de beroepscommissie het aannemelijk dat klager zich
verbaal agressief heeft geuit richting zijn celgenoot. Dit levert een grond op voor het opleggen van een disciplinaire straf. Klagers beroep dient in zoverre ongegrond te worden verklaard.
Hoewel de voor het bewaardersarrest geldende termijn van 15 uur met één uur en drie kwartier is overschreden acht de beroepscommissie geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van a. ongegrond en ten aanzien van b. formeel gegrond en materieel ongegrond en kent klager geen tegemoetkoming toe. De beroepscommissie bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie met
aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. F.G. Bauduin, voorzitter, prof. mr. P.A.M. Mevis en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 21 maart 2011

secretaris voorzitter

Naar boven