Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2739/GB en 10/2761/GB, 26 oktober 2010, beroep
Uitspraakdatum:26-10-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/2739/GB en 10/2761/GB

Betreft: [klager] datum: 26 oktober 2010

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van twee bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften, ingediend door [...], namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen twee op 14 september 2010 genomen beslissingen van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissingen waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift gericht tegen de beslissing tot beëindiging van klagers deelname aan een penitentiair programma (p.p.) en het bezwaarschrift gericht tegen klagers plaatsing in de gevangenis Torentijd te Middelburg
ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 2 augustus 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie De Kruisberg te Doetinchem (beperkt beveiligde inrichting). Vanuit deze inrichting is hij geselecteerd voor deelname aan een p.p. Op 2 augustus 2010 is het programma
aangevangen en is klager administratief ondergebracht bij de PIA Roermond. Op 17 augustus 2010 is beslist tot beëindiging van deelname aan het p.p. Op 18 augustus 2010 is hij teruggeplaatst in het huis van bewaring Roermond. Op 20 augustus 2010 is hij
geplaatst in de gevangenis Torentijd.

3. De standpunten
3.1. Namens klager zijn de beroepen als volgt toegelicht.
Klagers p.p. is ten onrecht beëindigd en hij is ten onrechte geplaatst in de gevangenis Torentijd. Hij heeft zich wel degelijk gehouden aan de gemaakte afspraken die binnen het p.p. gelden. Voor zover hij afwezig is geweest gedurende zijn ziekte was
dit
noodzakelijk vanwege doktersbezoek dan wel vanwege aan ziekte gerelateerd bezoek.
Overgelegd zijn medische stukken waaruit blijkt dat klager behoorlijke medische problemen had van 13 augustus tot en met 19 augustus 2010.
Klager stelt alleen via zijn vrouw te horen hebben gekregen dat hij op 13 augustus 2010 moest thuisblijven.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissingen als volgt toegelicht.
Op 13 augustus 2010 heeft klagers vrouw aan de begeleider van Rentree gemeld dat klager ziek was. Hij had erge last van oorpijn en er zou zelfs bloed uit zijn oor zijn gekomen. De begeleider van Rentree heeft klagers vrouw doorgegeven dat klager een
afspraak moest maken bij de huisarts en dat hij de periode dat hij ziek was de gehele dag thuis diende te blijven. Op 16 augustus 2010 is klager naar het dagprogramma van de BPP Roermond geweest. Vanuit hier hebben begeleiders hem ziek naar huis
gestuurd, omdat klager zich niet goed voelde. Hierop is hem opnieuw gezegd dat hij thuis diende te blijven tijdens zijn ziekteperiode. Klager heeft aangegeven dat hij om 15.30 uur een afspraak had bij de huisarts in verband met zijn ziekmelding.
Op 17 augustus 2010 is de begeleider van Rentree samen met de begeleider e.t. van de reclassering het bewegingsgedrag van klager nagegaan. Uit de controle is gebleken dat klager op 13 augustus 2010 afwezig is geweest van 13.41 uur tot 14.40 uur en van
16.01 uur tot 18.13 uur. Op 14 augustus 2010 is hij afwezig geweest van 14.55 uur tot 17.11 uur en van 17.23 uur tot 22.54 uur. Op 15 augustus 2010 is klager afwezig geweest van 18.50 uur tot 20.37 uur. Op 16 augustus 2010 is hij afwezig geweest tot
11.00 uur in verband met het volgen van BPP Roermond en is hij afwezig geweest van 14.27 tot 14.47 uur.
De afwezigheid is niet alleen het gevolg geweest van het zich ziek melden. Meerdere keren was klager niet te traceren en dus niet te controleren. Bij herhaling heeft hij zich niet gehouden aan de afspraken binnen het p.p. Gelet hierop is het p.p.
beëindigd en is klager geselecteerd voor de gevangenis Torentijd.

4. De beoordeling
4.1. In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het p.p. en de gedetineerde moeten voldoen.

4.2. Uit het schriftelijk verslag van de PIA Roermond volgt dat klager in de periode van 13 augustus 2010 tot en met 16 augustus 2010, terwijl hij ziek was gemeld en hem te kennen was gegeven dat hij gedurende zijn ziekte thuis diende te blijven,
urenlang weg is geweest uit zijn woning.
Door klagers raadsman is een overzicht van een huisartsenpraktijk overgelegd waaruit kan worden opgemaakt dat klager op 13 augustus 2010 telefonisch of persoonlijk contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk in verband met oorpijnklachten en dat een
afspraak voor 16 augustus 2010 door klager is afgezegd.
De verstrekte gegevens geven geen verklaring voor klagers urenlange afwezigheid uit zijn woning in de periode 13 augustus 2010 tot en met 16 augustus 2010. Namens klager is gesteld dat de afwezigheid noodzakelijk was vanwege doktersbezoek dan wel
vanwege aan ziekte gerelateerd bezoek, maar afgezien van bovenvermelde gegevens van de huisartsenpraktijk, is deze stelling niet verder toegelicht.

4.3. Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissingen van de selectie-functionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk
kunnen worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de beroepen ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 26 oktober 2010

secretaris voorzitter

Naar boven