Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 09/2137/GA, 28 oktober 2009, beroep
Uitspraakdatum:28-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 09/2137/GA

betreft: [klager] datum: 28 oktober 2009

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 juli 2009 van de alleensprekende beklagrechter bij de Gevangenis Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde gevangenis in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet afzeggen van een afspraak die klager had met een psychiater, terwijl bekend was dat de betreffende psychiater ziek was.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Waar het gaat om de inhoudelijke handelwijze van de inrichtingsarts dient de procedure bij de medische dienst te worden gevolgd, maar deze
klacht
betreft de organisatie van de medische dienst. Daartegen staat beklag bij de Commissie van Toezicht open. Klager klaagt over het feit dat hij niet was geïnformeerd over een afspraak die niet doorging, terwijl de afdeling Planning dit wel wist. Volgens
klager is dit, op grond van de inspanningsverplichting, toe te rekenen aan de directeur. Klager is dus wel ontvankelijk in zijn beklag.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagrechter.

3. De beoordeling
De afdeling Planning valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Gedragingen van een medewerker van de afdeling Planning, niet zijnde feitelijke handelingen, nalaten daaronder begrepen, bij de uitoefening van de functie, moeten dan worden
aangemerkt als namens de directeur genomen beslissingen.
Klager is dus ontvankelijk in zijn beklag. Om proceseconomische redenen zal de beroepscommissie het beklag zelf afdoen.
Aangenomen kan worden, nu deze stelling van klager niet is weersproken, dat bij de afdeling Planning bekend was dat de psychiater ziek was. Dat is nagelaten dit aan klager door te geven, moet als onzorgvuldig worden aangemerkt. De beroepscommissie zal
het beklag dan ook gegrond verklaren. Het door klager ondervonden ongemak is zodanig gering dat de beroepscommissie geen termen aanwezig acht om een financiële tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond. Zij bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 28 oktober 2009

secretaris voorzitter

Naar boven