Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0144/GB, 11 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:11-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/144/GB

Betreft: [klager] datum: 11 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J. Serrarens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 januari 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis/ISD Unit 2 te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 28 mei 2004 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie Roermond. Op 4 januari 2011 is hij overgeplaatst naar de gevangenis/ISD Unit 2 te Vught, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
Namens klager is gemotiveerd aangegeven dat en waarom klager zich niet kan verenigen met de beslissing van de selectiefunctionaris. De selectiefunctionaris heeft hierop gemotiveerd gereageerd.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis/ISD Unit 2 te Vught is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Uit het selectieadvies komt onder meer naar voren dat er tussen klager en medegedetineerden en tussen klager en personeelsleden een dusdanige sfeer was ontstaan dat overplaatsing in verband met de handhaving van de orde en veiligheid binnen de
inrichting noodzakelijk was. Uit het beroepschrift en andere bijgevoegde stukken blijkt eveneens dat de sfeer dusdanig was dat er een onhoudbare situatie rondom klager was ontstaan. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 11 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven