Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3900/GB, 6 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:06-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/3900/GB

Betreft: [klager] datum: 6 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. Ketting, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 december 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 13 oktober 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Schutterswei te Alkmaar. Op 18 oktober 2010 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager acht het onbegrijpelijk dat er geen rekening is gehouden met zijn veiligheid. De reden van overplaatsing is bovendien buiten hem gelegen. Klager is immers overgeplaatst vanwege capaciteitsreductie.
Hoewel klager binnen de locatie Zuyder Bos is overgeplaatst naar een andere afdeling, ontvangt hij nog dagelijks dreigementen van medegedetineerden, dit in opdracht van klagers medeverdachte, de heer I. De vrees dat deze dreigementen in geweld
ontaarden
is gegrond. Dat blijkt wel uit het feit dat klager bij binnenkomst direct door de heer I. is aangevallen. Bovendien is klager nu hij niet kan deelnemen aan het traject Terugdringen Recidive (TR) beperkt in zijn detentiefasering. Van belang daarbij is
dat klager eerder heeft aangetoond dat zijn contact met medegedetineerden goed is en dat hij deelneemt aan de geboden activiteiten.
De beslissing is in strijd met het motiveringsbeginsel. In de beslissing wordt uitsluitend vermeld dat klagers verblijf in de locatie Zuyder Bos niet op bezwaren stuit. Niet wordt vermeld op grond van welke overwegingen dit besluit is genomen, althans
dat de door klager geschetste feiten en omstandigheden in overweging zijn genomen.
Klager wenst te worden overgeplaatst naar een andere gevangenis dan wel een beperkt beveiligde inrichting.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager werd in verband met capaciteitsreductie overgeplaatst naar de locatie Zuyder Bos. Hij deed een overplaatsingsverzoek omdat hij in Zuyder Bos werd geconfronteerd met een medegedetineerde met wie hij onenigheid heeft. Bij het personeel heeft hij
aangegeven door de medegedetineerde te zijn bedreigd en geslagen. Hierop is door de directeur besloten klager te verplaatsen naar een andere afdeling. Sindsdien zijn er geen incidenten meer gemeld. De directie steunt het overplaatsingsverzoek dan ook
niet.
Nu de directeur meent te kunnen zorgen voor een ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf, zonder ingrijpende beperkingen in verband met de aanwezigheid van een bepaalde medegedetineerde, is er geen noodzaak klager over te plaatsen. Voor
zover
aan klager beperkingen worden opgelegd, is dit te wijten aan zijn eigen gedrag. De selectiefunctionaris verwijst hierbij naar de opsomming van disciplinaire straffen en maatregelen in het selectieadvies van de inrichting.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Blijkens de stukken is klager, die reeds bij de voorbereiding van het selectieadvies had aangegeven dat hij problemen met medegedetineerden verwachtte in de gevangenis Zuyder Bos, binnen de locatie Zuyder Bos naar een andere afdeling
verplaatst.
Dat heeft ertoe geleid dat hij niet langer met de heer I. op een afdeling verblijft en dat er geen incidenten meer zijn gemeld. Niets duidt er op dat klagers veiligheid binnen de locatie Zuyder Bos niet kan worden gewaarborgd. De op de onder 3.2
genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 6 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven