Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3793/GB, 5 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:05-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/3793/GB

Betreft: [klager] datum: 5 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 december 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 1 mei 2010 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring van de locatie Zoetermeer. Op 22 november 2010 is hij geplaatst in de p.i. Lelystad, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De selectiefunctionaris is van oordeel dat klagers voorkeur is gehonoreerd. Klagers voorkeur was echter uitdrukkelijk plaatsing in Alphen aan den Rijn. De p.i.w.-er heeft uit eigen beweging de
tweede
voorkeur ingevuld. Hier is klager het niet mee eens. Door de plaatsing in de p.i. Lelystad is het moeilijk om bezoek te ontvangen. Klagers moeder is op hoge leeftijd en is niet meer zo mobiel. Sinds de plaatsing in de p.i. Lelystad heeft klager nog
geen
bezoek ontvangen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Met het besluit klager voor de p.i. Lelystad te selecteren, heeft de selectiefunctionaris een in het selectievoorstel aangegeven voorkeur gehonoreerd. Het argument dat een p.i.w.-er deze voorkeur uit eigen beweging heeft ingevuld, is niet
controleerbaar
en dan ook niet relevant.
Klager geeft aan dat zijn moeder op hoge leeftijd en niet meer zo mobiel is. Dit wordt echter niet onderbouwd door een medische verklaring van een deskundige. Daarnaast blijkt uit het selectierapport dat klager in de locatie Zoetermeer slechts
sporadisch bezoek heeft ontvangen van enkele jonge familieleden. Een eventuele plaatsing in de regio Den Haag biedt dan ook geen enkele garantie dat hij daar wel bezoek van zijn in Den Haag wonende moeder krijgt.

4. De beoordeling
4.1. De p.i. Lelystad is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. In het selectieadvies staat dat klagers voorkeur uitgaat naar plaatsing in Alphen aan den Rijn of Lelystad. Dit advies houdt tevens in dat klager met de inhoud van het advies akkoord is gegaan. Niet aannemelijk is kunnen worden dat de tweede
voorkeur door een p.i.w.-er is ingevuld zonder dat klager daarmee instemde. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of
onbillijk
worden aangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 5 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven