Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3856/GB, 4 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:04-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/3856/GB

Betreft: [klager] datum: 4 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 december 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Norgerhaven te Veenhuizen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 9 september 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel. Op 7 maart 2011 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Leeuwarden.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil overgeplaatst worden naar de locatie Norgerhaven omdat zijn familie uit Assen en omgeving hem daar beter kan bezoeken. Zijn familie is niet in staat om met het openbaar vervoer naar de p.i. Ter Apel te reizen. Het is klagers familie al drie
keer niet gelukt om bij klager op bezoek te gaan door problemen met het vervoer. Ook zijn er meer studiemogelijkheden in de locatie Norgerhaven dan in de p.i. Ter Apel.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Volgens de inrichtingsrapportage ontvangt klager iedere week bezoek van zijn ouders die in Groningen wonen. Gedurende zijn detentie en vooral tijdens het laatste jaar van zijn huidige detentie komt hij veel in beeld vanwege zijn gedrag waarbij hij vaak
de grenzen van het toelaatbare opzoekt. Hij heeft disciplinaire straffen opgelegd gekregen omdat hij geweigerd heeft aan de arbeid deel te nemen, gevochten heeft met een medegedetineerde, het celdeurraampje heeft afgeplakt, gerookt heeft op een niet
toegestane plaats, getracht heeft illegaal een niet zijnde zijn eigen ketting uit te voeren, harddrugs heeft gebruikt en nogmaals geweld tegen een medegedetineerde heeft gebruikt. Ook heeft klager deelgenomen aan een AOV-cursus, waarvan hij is
uitgesloten omdat hij tijdens deelname slechte inzet toonde en zijn huiswerk niet maakte. De locatie Norgerhaven is een inrichting waar veel gedetineerden aan activiteiten zoals luchten deelnemen. Dit vraagt gedragsmatig dat de gedetineerde deze
verantwoordelijkheid en vrijheid aankan. Gezien de rapporten en het gedrag van klager is aangetoond dat hij structuur en toezicht nodig heeft waardoor hij niet geschikt wordt geacht voor plaatsing in de locatie Norgerhaven.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent het bezoek is
onvoldoende feitelijk onderbouwd om tot een ander oordeel te kunnen leiden. Uit de stukken blijkt dat klager in de gevangenis van de p.i. Ter Apel iedere week werd bezocht door zijn ouders. Gelet op het vorenstaande zal het beroep ongegrond worden
verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 4 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven