Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2755/TA, 1 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:01-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/2755/TA

betreft: [klager] datum: 1 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 september 2010 van de beklagcommissie bij Prof. Mr. W.P.J. Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 januari 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. L.M. Oldenburg, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting, [...],
juridisch medewerker, en [...], zorgmanager.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een maatregel van afdelingsarrest.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De inrichting stelt een laag kreatininegehalte gelijk aan het gebruik van gedragsbeïnvloedende middelen. Klager meent dat in zijn geval deze
conclusie ten onrechte is getrokken in verband met medicijngebruik. Door klager wordt een verklaring van 12 mei 2010 van een arts-assistent urologie overgelegd. Deze verklaring is niet meegenomen bij de behandeling van het beklag voor de
beklagcommissie. Het Deltalab stelt volgens de inrichting dat een te laag kreatininegehalte niet wordt veroorzaakt door de medicatie van klager. Klager zou willen beschikken over deze verklaring van het Deltalab. Klager ervaart het veronderstelde
gebruik als ernstige aantijging. Hij heeft sinds 2002 niet gebruikt. Klager probeert uit alle macht te bedenken, waarom het kreatininegehalte te laag is. Klager wil weten of de inrichting de richtlijnen voor het urineonderzoek heeft nageleefd. Klager
heeft geen herhalingsonderzoek aangevraagd, want de waarde blijft dan laag. De inrichting hanteert normen die door de technologie zijn achterhaald. Ook bij kleine concentraties kan men een meting verrichten of er verboden stoffen in de urine aanwezig
zijn.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Over de uitslag is contact geweest met de medische dienst en het Deltalab. Medicatiegebruik heeft invloed op de aanwezigheid van
bepaalde stoffen, maar niet op het kreatininegehalte. Klager is een herhalingsonderzoek aangeboden. Indien de waarde lager dan twee bedraagt, wordt uitgegaan van gebruik. De waarde twee is een landelijk gemiddelde.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd, kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een ander oordeel dan die van de beklagcommissie leiden. De inrichting heeft correct gehandeld door de medische dienst en het Deltalab (telefonisch) te vragen naar
de
invloed van medicatie op het kreatininegehalte. Een dergelijke invloed is niet aannemelijk gemaakt, ook niet door de door klager overgelegde verklaring van 12 mei 2010 van een arts-assistent. Er is derhalve geen enkele reden de uitslag van de
urinecontrole in twijfel te trekken. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, mr. dr. E.J. Hofstee en mr. drs. T.A.M. Louwe, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 1 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven