Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3607/TA, 12 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:12-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 10/3607/TA

betreft: [klager] datum: 12 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 november 2010 van de beklagcommissie bij het FPC De Kijvelanden te Portugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 maart 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager en namens voormeld FPC het hoofd risicomanagement en behandeling, [...] en [...], de juridisch medewerker. Klagers raadsvrouw,
mr. E.I.B. Hoffman, is zonder bericht van verhindering niet ter zitting verschenen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de klaagschriften en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag, zover in beroep aan de orde, betreft de wijze van screening van klagers vrienden en familie (2010-000151 en 2010-000154).

De beklagcommissie heeft de klachten ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Na maanden na klagers overplaatsing naar De Kijvelanden is de screening nog steeds niet voltooid. Klagers moeder is pas onlangs gescreend. Zij heeft bericht ontvangen dat zij klager mag bezoeken. De screeningsprocedure verloopt moeizaam. Zo is klagers
zwager gescreend maar zijn zus niet, terwijl het de bedoeling is dat zij samen met hun kinderen klager bezoeken. Klager heeft nog geen bezoek kunnen ontvangen. Hij heeft geen overzicht van de personen die gescreend zijn. Hij weet ook niet wie welk
nummer heeft op de telefoonkaart. Klager moet eerst een nummer bellen om erachter te komen wie hij belt. Het komt voor dat klager iemand mag bellen, maar dat die persoon niet op bezoek mag komen. Hij wil graag een lijst hebben van de personen die hij
kan bellen en van de personen die op bezoek mogen komen.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft veel personen voor bezoek en telefonisch contact opgegeven. Er staan op dit moment 32 personen op de lijst. Er is veel inspanning verricht om de opgegeven personen te bereiken. Ten tijde van de beklagzitting waren 8 personen gescreend.
Vanwege agressie tegen een maatschappelijk werker heeft de screening even stilgelegen. Dat is nu weer opgepakt en er worden nog steeds personen gescreend. Het kan zo zijn dat het een persoon is toegestaan om telefonisch contact te hebben, maar dat
bezoek is uitgesloten. Klager zou een overzicht kunnen krijgen van de gescreende personen.

3. De beoordeling
Gezien het verhandelde ter zitting acht de beroepscommissie het voldoende aannemelijk dat de inrichting zich voldoende heeft ingespannen en nu nog inspant om de screening van de door klager opgegeven personen voor bezoek en telefonisch contact af te
ronden. De omstandigheid dat de screening vanwege onder meer de omvang van het aantal te screenen personen meer tijd dan gebruikelijk heeft gevergd, is begrijpelijk, zij het dat de inrichting klager hieromtrent beter had kunnen informeren. Het beroep
zal derhalve ongegrond worden verklaard.

De beroepscommissie merkt op dat het wenselijk is dat de inrichting klager een lijst verstrekt met daarop vermeld welke van de opgegeven personen klager mogen bezoeken en welke personen op klagers telefoonkaart zijn bijgeschreven en onder welk
nummer.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. A.M. van Woensel, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en drs. J.R. van Veldhuizen, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 12 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven