Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2752/TA, 13 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:13-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/2752/TA

betreft: [klager] datum: 13 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 september 2010 van de beklagcommissie bij het FPC De Kijvelanden te Portugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 maart 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klagers raadsman mr. N.A. Heidanus en namens voormeld [...], het hoofd risicomanagement en behandeling, en [...], juridisch medewerker.
Klager heeft schriftelijk te kennen gegeven dat hij geen gebruik zal maken van de gelegenheid om ter zitting te worden gehoord.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager geen kopie van het proces-verbaal van aangifte inzake de vermissing van zijn rijbewijs krijgt.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager dient in zijn klacht te worden ontvangen. Er is sprake van een beslissing die een beperking van een recht inhoudt. Klager heeft belang bij het verkrijgen van een kopie van de aangifte. Naast een rijbewijs B was hij ook in het bezit van een groot
rijbewijs voor het besturen van een vrachtwagen. Klager heeft alleen een nieuw rijbewijs B gekregen. Zijn groot rijbewijs is niet verlengd en buiten zijn wil om verlopen. Hij zou dus weer opnieuw examen moet doen. Klager weet zeker dat hij bij het
opstellen van de aangifte heeft opgemerkt dat hij ook een groot rijbewijs had en dat daarom ook daarvoor een nieuw exemplaar zou moeten worden verstrekt. Hij heeft een kopie van de aangifte nodig om dit te kunnen controleren. Als hij gelijk heeft,
heeft de gemeente een fout gemaakt bij het verstrekken van het nieuwe rijbewijs, dat geen groot rijbewijs is. De inrichting heeft onvoldoende gemotiveerd waarom klager geen kopie van de aangifte zou mogen krijgen. Het gegeven dat klager in het verleden
frauduleuze handelingen met officiële documenten heeft gepleegd, kan hem niet tot in lengte van dagen blijven achtervolgen. Verder kan de inrichting op grond van artikel 35, tweede lid, van de Bvt post voor en van verzoeker openen en onderzoeken om er
op toe te zien dat klager de kopie niet voor oneigenlijke doeleinden gebruikt. Klager betwist dat hij de kans heeft gekregen het proces-verbaal van aangifte door te lezen. Klager heeft pas inzage in zijn proces-verbaal gehad, toen hij beroep had
ingesteld. Verzocht wordt om een kopie van het proces-verbaal van aangifte en om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen voor de periode dat klager ten onrechte voornoemde kopie is geweigerd.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Een maatschappelijk werker van de inrichting heeft namens klager bij de politie aangifte gedaan van vermissing van zijn rijbewijs, zodat een nieuw rijbewijs aangevraagd kon worden bij de gemeente. Op 21 mei 2010 heeft klager een nieuw rijbewijs
aangevraagd bij een in de inrichting aanwezige ambtenaar van de gemeente. Bij het aanvragen heeft klager het proces-verbaal van aangifte ondertekend. Maatschappelijk werk heeft klager duidelijk meegedeeld het proces-verbaal goed door te lezen alvorens
het te ondertekenen. Dit wordt altijd gezegd tegen een ieder die een formulier moet ondertekenen. Klager heeft de kans gekregen om het proces-verbaal te lezen en was derhalve bekend met de inhoud daarvan.
De inrichting maakt normaal gesproken geen kopieën van dergelijke processen-verbaal. Als de gemeente geen nieuw document kan afgeven, neemt zij contact op met de inrichting en niet met de patiënt. Het is niet gebruikelijk dat de inrichting kopieën van
processen-verbaal aan patiënten verstrekt.
Naar aanleiding van de klacht heeft de inrichting een kopie van het proces-verbaal opgevraagd. Klager krijgt geen kopie, omdat de inrichting het belang daarvan niet inziet. Bovendien laat de voorgeschiedenis van klager een patroon van frauderen met
officiële documenten zien. Hij is verscheidene keren veroordeeld voor fraudedelicten, waaronder valsheid in geschrift. Klager manipuleert en het is vaker voorgekomen dat hij sjoemelt met stukken. Gevreesd wordt dat klager de kopie van het
proces-verbaal
zal gebruiken om illegale activiteiten te ondernemen. Mochten er problemen zijn opgetreden bij het verkrijgen van een nieuw rijbewijs, zou de inrichting dat uiteraard hebben opgelost. Maatschappelijk werk heeft bij de RDW nagevraagd of klager een groot
rijbewijs heeft gehad. De RDW heeft maatschappelijk werk doorverwezen naar het CBR en volgens het CBR heeft klager nimmer een groot rijbewijs gehad. Dit is per e-mail bevestigd. Klager heeft alleen een A- en B-rijbewijs. Klager heeft begin juni 2010
zijn nieuwe rijbewijs ontvangen en hij heeft ongeveer drie maanden geleden inzage gekregen in het proces-verbaal van aangifte.

3. De beoordeling
De klacht betreft de vermeende schending van het recht van klager op verstrekking van een kopie van een hem betreffende proces-verbaal van aangifte, zodat klager daarin kan worden ontvangen. Artikel 20, eerste lid, van de Bvt bepaalt dat de verpleegde,
behoudens de overeenkomstig het tweede en derde lid te stellen beperkingen, recht heeft op kennisneming van de in het verpleegdedossier vastgelegde gegevens. In artikel 19, eerste lid, van de Bvt en artikel 29 Reglement verpleging ter beschikking
gestelden zijn de stukken en gegevens genoemd die in het verpleegdedossier moeten worden opgenomen. Daaronder vallen onder andere justitiële gegevens, waaronder naar het oordeel van de beroepscommissie ook door de inrichting ontvangen kopieën van
processen-verbaal van aangifte bij de politie moeten worden begrepen. Ingevolge artikel 20, vijfde lid, van de Bvt heeft de verpleegde alleen het recht een afschrift te ontvangen van het verplegings- en behandelingsplan en de evaluatieverslagen.
Klager heeft derhalve geen recht op een afschrift van de kopie van het proces-verbaal van vermissing van zijn rijbewijs, maar wel recht op inzage daarin.

De beroepscommissie acht aannemelijk dat klager bij gelegenheid van het aanvragen van een nieuw rijbewijs de mogelijkheid is geboden kennis te nemen van het te ondertekenen proces-verbaal van aangifte van vermissing van zijn rijbewijs.
Nadien hoefde de inrichting hem geen kopie daarvan te verstrekken, maar had zij klager wel inzage daarin moeten geven toen zij zelf kon beschikking over die kopie. Klager heeft inmiddels inzage gehad, zij het pas nadat hij beroep had ingesteld.

Uit navraag door de kliniek bij het CBR is naar voren gekomen dat klager nimmer een groot rijbewijs heeft gehad. Nu niet is gebleken dat klager daadwerkelijk nadeel heeft ondervonden van de omstandigheid dat hij niet eerder inzage in de desbetreffende
kopie heeft gehad, acht de beroepscommissie geen termen aanwezig klager een tegemoetkoming toe te kennen. De beroepscommissie beslist dan ook als volgt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, en verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en drs. J.R. van Veldhuizen, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 13 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven