Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3873/GB, 21 maart 2011, beroep
Uitspraakdatum:21-03-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/3783/GB

Betreft: [klager] datum: 21 maart 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.J. Sol, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 december 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring ( h.v.b.) van de locatie De Schie te Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 28 oktober 2005 in Nederland gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de locatie De Boschpoort Breda.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De redenering van de selectiefunctionaris dat omdat klagers echtgenote wekelijks op bezoek komt, de reistijd naar Breda redelijk en billijk is en dat detentie nu eenmaal ongemakken zoals reistijd oplevert en dat inherent aan detentie is, is een
onjuiste
en onlogische redenering. Redelijkheid en billijkheid zijn niet af te leiden enkel uit wekelijkse bezoeken. Hiermee zou bijvoorbeeld wel een groot doorzettingsvermogen kunnen worden aangetoond, maar niet of de inspanningen die de echtgenote zich dient
te getroosten redelijk en billijk zijn. Dat detentie nu eenmaal ongemakken zoals reistijd oplevert en dat ongemakken inherent aan detentie zijn, wil niet zeggen dat deze ongemakken bezwarender dan noodzakelijk dienen te zijn. Detentie is bedoeld als
leedtoevoeging aan een verdachte. Echtgenoten of kinderen behoeven niet extra te lijden onder de inherente ongemakken. Er is geen rekening mee gehouden dat klagers partner de reis dient te ondernemen met vier kinderen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is ingesloten voor het parket Middelburg en verblijft in het h.v.b. van de locatie De Boschpoort Breda omdat het voor de bevordering van een goede rechtsgang van belang is dat gedetineerden ondergebracht worden in de buurt van het gerecht.
Klager
is niet verstoken van bezoek. De reistijd van klagers bezoek van ongeveer een uur is redelijk en billijk. Klager is op 25 september 2010, tijdens zijn deelname aan een penitentiair programma door de politie ingesloten wegens verdenking van een nieuw
strafbaar feit. Gezien het feit dat klagers partner met vier kinderen wekelijks op bezoek komt, mag worden verondersteld dat deze reistijd redelijk en billijk is. Dat een detentie ongemakken zoals reistijd voor het bezoek oplevert, is erg vervelend
maar
ook inherent aan detentie. Dat het daarbij af en toe erg slecht weer is, is geen selectiecriterium. Wanneer klager in eerste aanleg wordt veroordeeld, kan hij in verband met detentiefasering zijn voorkeur voor een inrichting aangeven.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent het bezoek is
onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen leiden. Gelet op het vorenstaande zal het beroep ongegrond worden verklaard. Overigens is klager inmiddels in eerste aanleg veroordeeld en kan hij in verband met detentiefasering zijn voorkeur
voor een inrichting aangeven.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 21 maart 2011

secretaris voorzitter

Naar boven